รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE
2 B6322649 นายอดิศร สัมกลาง  Electronic Engineering
3 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา  CPE
4 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE
5 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE
6 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง  CPE
7 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE
8 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE
9 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE
10 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE
11 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย  CPE
12 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม  CPE
13 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE
14 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE
15 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE
16 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล  CPE
17 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE
18 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE
19 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE
20 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล  CPE
21 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE
22 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล  PE
23 B6222147 นางสาวกัญญาภัค เทียนทะเล  PE
24 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE
25 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง  PE
26 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE
27 B6224974 นายพีช คอกพิมาย  Metallurgical Engineering
28 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ  Environmental Engineering
29 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering
30 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  Environmental Engineering
31 B6323097 นายภคพร ศรีจันทร์  Environmental Engineering
32 B6218614 นายโสภณ มีแก้ว  Environmental Engineering
33 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ  Environmental Engineering
34 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์  Environmental Engineering
35 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส  Environmental Engineering
36 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ  Electronic Engineering
37 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering
38 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ  Electronic Engineering
39 B6327835 นายณัฐพล ปัญญาสิทธิ์  Electronic Engineering
40 B6326050 นายชีวินวัจน์ วงศ์พรม  Electronic Engineering
41 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering
42 B6309626 นายธัญวัฒน์ สาครไทย  Electronic Engineering
43 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ  Electronic Engineering
44 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering
45 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering
46 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.