รายชื่อนศ.
รายวิชา525341 : BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  ME10
2 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME10
3 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  ME10
4 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME10
5 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล  ME10
6 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  ME10
7 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME10
8 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME10
9 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME10
10 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME10
11 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME10
12 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME10
13 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME10
14 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME10
15 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  ME10
16 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME10
17 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME10
18 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME10
19 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME10
20 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  ME10
21 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME10
22 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME10
23 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  ME10
24 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME10
25 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME10
26 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME10
27 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME10
28 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  ME10
29 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  ME10
30 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME10
31 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME10
32 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME10
33 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  ME10
34 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME10
35 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  ME10
36 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME10
37 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME10
38 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  ME10
39 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์  ME10
40 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME10
41 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  ME10
42 B6214388 นายศรราม คงสัตรา  ME10
43 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME10
44 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์  ME10
45 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  ME10
46 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME10
47 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME10
48 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME10
49 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง  ME10
50 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.