รายชื่อนศ.
รายวิชา539302 : EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส  Electronic Engineering
2 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์  Electronic Engineering
3 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ  Electronic Engineering
4 B6104207 นางสาวมินตรา คำปา  Electronic Engineering
5 B6111670 นางสาวชนิดา ไพรเขียว  Electronic Engineering
6 B6107123 นางสาวจรรยา ถินกระโทก  Electronic Engineering
7 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน  Electronic Engineering
8 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น  Electronic Engineering
9 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์  Electronic Engineering
10 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering
11 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล  Electronic Engineering
12 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล  Electronic Engineering
13 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา  Electronic Engineering
14 B6114145 นายพรภวิษย์ วิเศษวงษา  Electronic Engineering
15 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย  Electronic Engineering
16 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ  Electronic Engineering
17 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี  Electronic Engineering
18 B6111786 นางสาววลัยพรรณ ภาคนอก  Electronic Engineering
19 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว  Electronic Engineering
20 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา  Electronic Engineering
21 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering
22 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์  Electronic Engineering
23 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ  Electronic Engineering
24 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก  Electronic Engineering
25 B6108212 นางสาวศุภานัน นามแก้ว  Electronic Engineering
26 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์  Electronic Engineering
27 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม  Electronic Engineering
28 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์  Electronic Engineering
29 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน  Electronic Engineering
30 B6130800 นายธนพล ไท้ชัยภูมิ  Electronic Engineering
31 B6108298 นายวิทวินท์ นามวิจิตร  Electronic Engineering
32 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์  Electronic Engineering
33 B6136833 นายกิตติคุณ ศรีศิลป์  Electronic Engineering
34 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ  Electronic Engineering
35 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี  Electronic Engineering
36 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์  Electronic Engineering
37 B6107567 นายทักษิณาวัตร ทิพจรูญ  Electronic Engineering
38 B6111649 นายธนากร โพธิ์ศรีบิ้ง  Electronic Engineering
39 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก  Electronic Engineering
40 B6114954 นายจีรศักดิ์ สมศรี  Electronic Engineering
41 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร  Electronic Engineering
42 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ  Electronic Engineering
43 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง  Electronic Engineering
44 B6106317 นายนันทกร โชคบัณฑิต  Electronic Engineering
45 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง  Electronic Engineering
46 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ  Electronic Engineering
47 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering
48 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering
49 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.