รายชื่อนศ.
รายวิชา539201 : INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering
2 B6318468 นายสุภัคณัฐ ภักดี  Electronic Engineering
3 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ  Electronic Engineering
4 B6327835 นายณัฐพล ปัญญาสิทธิ์  Electronic Engineering
5 B6311926 นายธนภัทร์ แก้วไชยะ  Electronic Engineering
6 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering
7 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน  Electronic Engineering
8 B6327941 นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร  Electronic Engineering
9 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ  Electronic Engineering
10 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช  Electronic Engineering
11 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering
12 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ  Electronic Engineering
13 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก  Electronic Engineering
14 B6238032 นายวิทยาศาสตร์ ทองบุญมา  Electronic Engineering
15 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์  Electronic Engineering
16 B6327385 นายชิษณุพงศ์ พงศ์เพ็งธรรม  Electronic Engineering
17 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์  Electronic Engineering
18 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง  Electronic Engineering
19 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ  Electronic Engineering
20 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส  Electronic Engineering
21 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส  Electronic Engineering
22 B6305130 นางสาวกวิสรา ไชยบูรณ์  Electronic Engineering
23 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์  Electronic Engineering
24 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  Electronic Engineering
25 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์  Electronic Engineering
26 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering
27 B6311001 นางสาวธัญพิชชา แก้วละเอียด  Electronic Engineering
28 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์  Electronic Engineering
29 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ  Electronic Engineering
30 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering
31 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering
32 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์  Electronic Engineering
33 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  Electronic Engineering
34 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering
35 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน  Electronic Engineering
36 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.