รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE10
2 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE10
3 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE10
4 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE10
5 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE10
6 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE10
7 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE10
8 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง  EE10
9 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE10
10 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE10
11 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE10
12 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE10
13 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  EE10
14 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE10
15 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE10
16 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE10
17 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE10
18 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE10
19 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE10
20 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE10
21 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE10
22 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE10
23 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE10
24 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  EE10
25 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE10
26 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE10
27 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE10
28 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE10
29 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE10
30 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE10
31 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.