รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  EE10
2 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE10
3 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE10
4 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE10
5 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE10
6 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE10
7 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE10
8 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  EE10
9 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก  EE10
10 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  EE10
11 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  EE10
12 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE10
13 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE10
14 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE10
15 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE10
16 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE10
17 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  EE10
18 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  EE10
19 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE10
20 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  EE10
21 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  EE10
22 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE10
23 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE10
24 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง  EE10
25 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE10
26 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE10
27 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE10
28 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE10
29 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE10
30 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.