รายชื่อนศ.
รายวิชา558203 : METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6233990 นางสาวทวินันท์ สันทะวินัย  PRECISION ENGINEERING
2 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี  PRECISION ENGINEERING
3 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ  PRECISION ENGINEERING
4 B6203955 นายเมธา บาฤษี  PRECISION ENGINEERING
5 B6336776 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก  PRECISION ENGINEERING
6 B6336257 นายรัฐชกาล กลิ่นกลาง  PRECISION ENGINEERING
7 B6336387 นางสาวนัฐธิดา เดชดวงจันทร์  PRECISION ENGINEERING
8 B6237554 นางสาวชลลัดดา นิระพันธ์  PRECISION ENGINEERING
9 B6235161 นางสาวณัฐนรี เกียรติกิตติพันธุ์  PRECISION ENGINEERING
10 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING
11 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์  PRECISION ENGINEERING
12 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ  PRECISION ENGINEERING
13 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์  PRECISION ENGINEERING
14 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง  PRECISION ENGINEERING
15 B6234171 นายอัษฎากร ภูมิพันธ์  PRECISION ENGINEERING
16 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์  PRECISION ENGINEERING
17 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  PRECISION ENGINEERING
18 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม  PRECISION ENGINEERING
19 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง  PRECISION ENGINEERING
20 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี  PRECISION ENGINEERING
21 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด  PRECISION ENGINEERING
22 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี  PRECISION ENGINEERING
23 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า  PRECISION ENGINEERING
24 B6239473 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์  PRECISION ENGINEERING
25 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล  PRECISION ENGINEERING
26 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี  PRECISION ENGINEERING
27 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์  PRECISION ENGINEERING
28 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.