รายชื่อนศ.
รายวิชา524569 : GREEN INDUSTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE10
2 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE10
3 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก  ChemE10
4 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE10
5 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ  ChemE10
6 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว  ChemE10
7 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์  ChemE10
8 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE10
9 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี  ChemE10
10 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย  ChemE10
11 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์  ChemE10
12 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE10
13 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย  ChemE10
14 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE10
15 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม  ChemE10
16 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE10
17 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE10
18 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ  ChemE10
19 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี  ChemE10
20 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ  ChemE10
21 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE10
22 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม  ChemE10
23 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE10
24 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE10
25 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE10
26 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว  ChemE10
27 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ  ChemE10
28 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง  ChemE10
29 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล  ChemE10
30 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี  ChemE10
31 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน  ChemE10
32 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE10
33 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ  ChemE10
34 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE10
35 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ  ChemE10
36 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต  ChemE10
37 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน  ChemE10
38 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE10
39 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง  ChemE10
40 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย  ChemE10
41 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE10
42 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก  ChemE10
43 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ  ChemE10
44 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว  ChemE10
45 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่  ChemE10
46 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ  ChemE10
47 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา  ChemE10
48 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม  ChemE10
49 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล  ChemE10
50 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา  ChemE10
51 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก  ChemE10
52 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล  ChemE10
53 B6113865 นายจักรี วังหอม  ChemE10
54 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์  ChemE10
55 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์  ChemE10
56 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE10
57 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต  ChemE10
58 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่  ChemE10
59 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด  ChemE10
60 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE10
61 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล  ChemE10
62 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE10
63 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน  ChemE40
64 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง  ChemE40
65 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์  ChemE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.