รายชื่อนศ.
รายวิชา551364 : MODELING AND CONTROL SYSTEM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6212865 นางสาวสุชานันท์ เบ้าแบบดี  Mechatronics Engineering10
2 B6101978 นายอรรถชัย อากาศวรรณะ  Mechatronics Engineering10
3 B6102418 นายศุภวิชญ์ สินสวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
4 B6101367 นายกุลชาต ไตรสอน  Mechatronics Engineering10
5 B6101732 นายนัทธกานต์ ไม้กระโทก  Mechatronics Engineering10
6 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา  Mechatronics Engineering10
7 B6101473 นายสหัสวรรษ บางเขน  Mechatronics Engineering10
8 B6101794 นายฉัตรมงคล วงค์จำปา  Mechatronics Engineering10
9 B6212919 นายจรัสพงศ์ นามรัตน์  Mechatronics Engineering10
10 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ  Mechatronics Engineering10
11 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ  Mechatronics Engineering10
12 B6102098 นางสาวศิริประภา เคลือบแก้ว  Mechatronics Engineering10
13 B6101411 นางสาวภัทรมน ท้าวไทยชนะ  Mechatronics Engineering10
14 B6116514 นางสาววารีรัตน์ แสนมาตย์  Mechatronics Engineering10
15 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ  Mechatronics Engineering10
16 B6102296 นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง  Mechatronics Engineering10
17 B6102197 นางสาวอลิษา ตรวจมรรคา  Mechatronics Engineering10
18 B6101183 นางสาวนิรชา จิจันดา  Mechatronics Engineering10
19 B6101466 นางสาวชุลีพร บรรเทา  Mechatronics Engineering10
20 B6101275 นางสาวนภารัตน์ เชื้อสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
21 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช  Mechatronics Engineering10
22 B6102487 นางสาวบุษกร เวชกามา  Mechatronics Engineering10
23 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์  Mechatronics Engineering10
24 B6100278 นางสาวพรชนก อาภาโส  Mechatronics Engineering10
25 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง  Mechatronics Engineering10
26 B6101534 นายฐิติ ปรีไทย  Mechatronics Engineering10
27 B6102401 นายธีรวุฒิ สานคล่อง  Mechatronics Engineering10
28 B6102203 นายไพศาล ตวยกระโทก  Mechatronics Engineering10
29 B6100285 นายทวีรุ่ง อุดมสมบัติสกุล  Mechatronics Engineering40
30 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ  Mechatronics Engineering40
31 B6212896 นายชานนท์ มะณี  Mechatronics Engineering40
32 B6135645 นายอัศวิน เขื่อนคำนุ  Mechatronics Engineering40
33 B6137762 นายภูษิต รุมงูเหลือม  Mechatronics Engineering40
34 B6102395 นายอาทิตย์ ศรีหะมาตร์  Mechatronics Engineering40
35 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล  Mechatronics Engineering40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.