รายชื่อนศ.
รายวิชา551365 : INTRODUCTION TO ROBOTICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา  Mechatronics Engineering10
2 B6102043 นายภูมินทร์ ขาวภา  Mechatronics Engineering10
3 B6137595 นายณัฐนนท์ วานิชชัง  Mechatronics Engineering10
4 B6101725 นายเจตภาณุ เมืองมูล  Mechatronics Engineering10
5 B6102067 นายพุฒิพงศ์ คงคะสินธุ์  Mechatronics Engineering10
6 B6101398 นายฐิติวัฒน์ ทองใบ  Mechatronics Engineering10
7 B6102326 นายภัทรกร แย้มสาย  Mechatronics Engineering10
8 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย  Mechatronics Engineering10
9 B6229290 นายธนากร ฟ้าใสสิรินันท์  Mechatronics Engineering10
10 B6212926 นายวิรุณ จิตต์บุญ  Mechatronics Engineering10
11 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ  Mechatronics Engineering10
12 B6100483 นายนภัทร จราฤทธิ์  Mechatronics Engineering10
13 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี  Mechatronics Engineering10
14 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา  Mechatronics Engineering10
15 B6229337 นายจิรโชติ สุวรรณ นักศึกษาแจ้งจบ Mechatronics Engineering10
16 B6233600 นายนัฐพงษ์ จุลโยธา นักศึกษาแจ้งจบ Mechatronics Engineering10
17 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์  Mechatronics Engineering10
18 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์  Mechatronics Engineering10
19 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ  Mechatronics Engineering10
20 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก  Mechatronics Engineering10
21 B6235345 นายอัครพล ค้ำชู  Mechatronics Engineering10
22 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง  Mechatronics Engineering10
23 B6100780 นายพรหมรินทร์ เปรื่องกระโทก  Mechatronics Engineering10
24 B6101213 นายจักรกฤษณ์ เจริญราช  Mechatronics Engineering10
25 B6213152 นายปรัชญา ปรีชาชาติ  Mechatronics Engineering40
26 B6229306 นายสงกรานต์ วัฒนาพร  Mechatronics Engineering40
27 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น  Mechatronics Engineering40
28 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ  Mechatronics Engineering40
29 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์  Mechatronics Engineering40
30 B6213046 นายธนาวุฒิ อยู่อาจิน  Mechatronics Engineering40
31 B6229283 นายชนัญญู ทิพวัจนา  Mechatronics Engineering40
32 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์  Mechatronics Engineering40
33 B6229344 นายฐิฏิ แก้วศรี  Mechatronics Engineering40
34 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล  Mechatronics Engineering40
35 B6233631 นางสาวขวัญฤดี นาคใหม่  Mechatronics Engineering40
36 B6235277 นางสาวชลันธร ใจกว้าง  Mechatronics Engineering40
37 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง  Mechatronics Engineering40
38 B6212971 นายณัฐพล อนันเอื้อ  Mechatronics Engineering40
39 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์  Mechatronics Engineering40
40 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล  Mechatronics Engineering40
41 B6212940 นายจักรภัทร สุจริต  Mechatronics Engineering40
42 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร  Mechatronics Engineering40
43 B6229320 นายมงคล ฉลาดไธสง  Mechatronics Engineering40
44 B6212896 นายชานนท์ มะณี  Mechatronics Engineering40
45 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ  Mechatronics Engineering40
46 B6212995 นายธนากร ประมาติกร  Mechatronics Engineering40
47 B6229252 นายศาสตรา ปาระมี  Mechatronics Engineering40
48 B6229191 นายณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนิน  Mechatronics Engineering40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.