รายชื่อนศ.
รายวิชา525463 : MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์  ME10
2 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME10
3 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร  ME10
4 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME10
5 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์  ME10
6 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์  ME10
7 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน  ME10
8 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ  ME10
9 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน  ME10
10 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME10
11 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ  ME10
12 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME10
13 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME10
14 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME10
15 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME10
16 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME10
17 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง  ME10
18 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME10
19 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ  ME10
20 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME10
21 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME10
22 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME10
23 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร  ME10
24 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME10
25 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME10
26 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล  ME10
27 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน  ME10
28 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME10
29 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME10
30 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME10
31 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME10
32 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME10
33 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME10
34 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME10
35 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME10
36 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME10
37 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME10
38 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME10
39 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว  ME10
40 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME10
41 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME10
42 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME10
43 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME10
44 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง  ME10
45 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME10
46 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME10
47 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME10
48 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME10
49 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME10
50 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง  ME10
51 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ  ME10
52 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME10
53 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME10
54 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล  ME10
55 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร  ME10
56 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา  ME10
57 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี  ME10
58 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME10
59 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
60 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น  ME10
61 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข  ME10
62 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์  ME10
63 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME10
64 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME10
65 B6117160 นายไวทยา เหวิน  ME10
66 B6108465 นายมนตรี นิลทับ  ME10
67 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME10
68 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME10
69 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง  ME10
70 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME10
71 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME10
72 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์  ME10
73 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME10
74 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME10
75 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME10
76 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME10
77 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์  ME10
78 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME10
79 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME10
80 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง  ME10
81 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME10
82 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME10
83 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME10
84 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.