รายชื่อนศ.
รายวิชา528213 : POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม  PE10
2 B6214746 นายพงศธร บุญเอก  Metallurgical Engineering10
3 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน  PE10
4 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี  PE10
5 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE10
6 B6218676 นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ขันธ์  PE10
7 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน  PE10
8 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย  PE10
9 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน  PE10
10 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  PE10
11 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา  PE10
12 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์  PE10
13 B6209063 นางสาวนภัสสร หงษ์ร่อน  PE10
14 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช  PE10
15 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย  PE10
16 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ  PE10
17 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ  PE10
18 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา  PE10
19 B6223601 นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ  PE10
20 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท  PE10
21 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE10
22 B6223571 นางสาวนุชนาท กองทรัพย์  PE10
23 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  PE10
24 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล  PE10
25 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง  PE10
26 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย  PE10
27 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง  PE10
28 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข  PE10
29 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  PE10
30 B6238469 นายอนุตร หรั่งกรุ่น  PE10
31 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด  PE10
32 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก  PE10
33 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย  PE10
34 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ  PE10
35 B6219734 นางสาวชลธิชา นามบุตร  PE60
36 B6218645 นางสาวศศิธร ทันใจ  PE60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.