รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6332419 นายนราธิป ประกิ่ง  N/A
2 B6317140 นายภราดร ชอบงาน  N/A
3 B6316884 นางสาวมาริณี ขาพิมาย  N/A
4 B6322632 นางสาวพรไพลิน กลางบัว  N/A
5 B6325732 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ  N/A
6 B6333003 นางสาววรรณวลัย สิทธินอก  Transportation And Logistics Engineering
7 B6332624 นางสาวปิยะพร คาดีวี  Transportation And Logistics Engineering
8 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE
9 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE
10 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE
11 B6317270 นางสาววิลาวัณย์ ชะนะโสม  ChemE
12 B6318437 นางสาวอรุณรัตน์ แห้วจันทา  ChemE
13 B6308476 นายนวทรรศน์ ทองแท้  Automotive Engineering
14 B6302184 นายสันติภาพ พรมไพร  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด  ME
16 B6303471 นายธนัทณัฏฐ์ ธรรมเบญจพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
17 B6311599 นายปรัชญา อมฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6326524 นายธีรกานต์ สาวิสิทธิ์  CE
19 B6322298 นายสิรวิศญ์ สุบงกช  CE
20 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล  CE
21 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์  CE
22 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING
23 B6316877 นางสาวทิฆัมพร คล้ายสุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING
24 B6317119 นางสาวสรารักษ์ เทพาวราพฤกษ์  CERAMIC ENGINEERING
25 B6317331 นางสาวพัชรินทร์ ชั้นขุนทด  CERAMIC ENGINEERING
26 B6306861 นางสาววิดาพร ขจรภพ  PE
27 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว  EE
28 B6308834 นางสาวสุภาวดี เพ็งมะเริง  EE
29 B6308216 นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี  EE
30 B6303563 นางสาวสุดารัตน์ โชระเวก  EE
31 B6317829 นางสาวมณฐกานต์ คำจันทร์  Metallurgical Engineering
32 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม  Environmental Engineering
33 B6314835 นายปฏิภาณ ชวาลา  TCE
34 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย  TCE
35 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา  Electronic Engineering
36 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering
37 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering
38 B6308056 นางสาวศุภาวรี ทรงคาศรี  Transportation And Logistics Engineering
39 B6309664 นางสาวพุทธิชา บุญเสงี่ยม  Transportation And Logistics Engineering
40 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช  Agricultural and Food Engineering
41 B6317850 นางสาวชนิชา สุขตะ  Agricultural and Food Engineering
42 B6318345 นางสาวศศิพร กิตติเวทยานุสรณ์  N/A
43 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.