รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม19
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม  ME10
2 B6302320 นางสาวมินท์ตรา นันทะพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6302238 นายนาคินทร์ พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6308865 นางสาวนัทธมน ผลวิเศษพรสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering10
6 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น  IE10
7 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา  IE10
8 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม  IE10
9 B6322083 นายณัฐนนท์ หอมชะเอม  Geological Engineering10
10 B6311803 นางสาวสุนิสา โปทาหนัก  Environmental Engineering10
11 B6336127 นายธีทัต หงสกุล  N/A10
12 B6318710 นายภูวนัย เเสนดี  N/A10
13 B6335793 นางสาวอนันตยา แท่งหอม  N/A10
14 B6304263 นายอรรถพล นามจัด  N/A10
15 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา  Agricultural and Food Engineering10
16 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE10
17 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์  Automotive Engineering10
18 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี  Automotive Engineering10
19 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง  ME10
20 B6337513 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี  CE10
22 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง  CE10
23 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6332860 นายมินทร์ธดา วงศ์สมุทร  PE10
27 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร  EE10
28 B6322106 นายชนาธิป กำประโคน  Metallurgical Engineering10
29 B6307905 นายปภาวิน มหาบารมีสกุล  Metallurgical Engineering10
30 B6305437 นางสาวฐานมาส ชื่นฤดี  Environmental Engineering10
31 B6326593 นายครุนัย เสือดี  N/A60
32 B6322090 นายศิริโชค เรืองเดช  N/A60
33 B6335670 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม  N/A60
34 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร  N/A60
35 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล  N/A60
36 B6318321 นายกฤตภาส นันตะวัน  N/A60
37 B6332006 นายณฐพล สายทอง  N/A60
38 B6327163 นายภูริชกร เนตรากูล  N/A60
39 B6317263 นายเอกณัฐพัชร์ ภควัฒน์ภูติ  N/A60
40 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.