รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6303488 นางสาวชลธร ขุนน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
2 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ  Electronic Engineering10
3 B6323127 นายพรประเสริฐ โสภาวรรณรัตนะ  Electronic Engineering10
4 B6311926 นายธนภัทร์ แก้วไชยะ  Electronic Engineering10
5 B6328610 นางสาวพชิรา ณ น่าน  IE10
6 B6332198 นายธนดล เฟื่องนวกิจ  Mechatronics Engineering10
7 B6332914 นายรัฐกานต์ มังกิจ  N/A10
8 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร  Agricultural and Food Engineering10
9 B6309367 นางสาวธนารักษ์ ม่อมละมูล  Agricultural and Food Engineering10
10 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6311148 นายวีรภัทร บาลพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6307547 นางสาวณัฐณิชา ทันศิริประยุทธ  ChemE10
13 B6300586 นางสาวลลิสลา วงษ์พานิชย์  ChemE10
14 B6317362 นางสาวนลินทิพย์ โกกอุ่น  ChemE10
15 B6326098 นายอรรถชัย ดีดา  ChemE10
16 B6326272 นายกิตติพัฒน์ พานวงษ์  ChemE10
17 B6332402 นายนพรัตน์ กัญญพันธ์  Automotive Engineering10
18 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ  ME10
19 B6309763 นางสาวบุษยมาศ ใจบาน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6305482 นายปัณณธร เจียรวงศ์สกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6308315 นายนิวัฒน์ อ่ำปลั่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6328375 นางสาวปพัชญา อุปถัมภานันท์  CE10
23 B6328399 นางสาวพัชรี ชุ่มเจริญ  CE10
24 B6328177 นางสาวพิชญา โตมาซา  CE10
25 B6310189 นางสาวน้ำฝน โคตรดี  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6304096 นางสาวจิราวรรณ โคตร์สมบัติ  PE10
27 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ  EE10
28 B6326180 นายพิพัฒพงศ์ ประดับมุข  Metallurgical Engineering10
29 B6307684 นางสาวมิรันตรี บุตรทองดี  Environmental Engineering10
30 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ  Environmental Engineering10
31 B6311124 นางสาวจิราพร สัญญาปลื้ม  Environmental Engineering10
32 B6311186 นายปฏิภัทร เที่ยงตรง  Environmental Engineering10
33 B6323097 นายภคพร ศรีจันทร์  Environmental Engineering10
34 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร  Environmental Engineering10
35 B6321239 นายอาทิตย์ สมสันเทียะ  N/A60
36 B6322359 นางสาวศศิกานต์ ตั้งตระกูลปรีชา  N/A60
37 B6309206 นางสาวสุทธิดา ตัณทะกูล  N/A60
38 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา  N/A60
39 B6310745 นางสาวณัชชากร บุญใหญ่  N/A60
40 B6304829 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.