รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา  SPORTS SCIENCE
2 B6335410 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B6207151 นายวสุ แฝงด่านกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
4 B6206710 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B6200596 นางสาวกรกนก โกพลรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B6206581 นางสาวพัทธ์อร กันยา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B6231200 นางสาวณัฏฐณิชา สังสกฤษณ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
9 B6227449 นายธีรภัทร์ พูนกระโทก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
10 B6234713 นายอนุวรรตน์ เนนเลิศ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
11 B6207168 นายรุ่งโรจน์ เชิดโกทา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
12 B6236847 นางสาวลลิตา จันทร์วาน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
13 B6200626 นางสาวพิมพ์พัณณดา ชีรนรวนิชย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
14 B6236830 นางสาวรสิกา หินศิลา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
15 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
16 B6227388 นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
17 B6206703 นายถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
18 B6238803 นายภคชน บุญช่วย  Electronic Engineering
19 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  Agricultural and Food Engineering
20 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ  Electronic Engineering
21 B6109486 นายณัฐวุฒิ ประจำ  Electronic Engineering
22 B6111649 นายธนากร โพธิ์ศรีบิ้ง  Electronic Engineering
23 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์  Electronic Engineering
24 B6332242 นายธนภูมิ เที่ยงธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร  Electronic Engineering
26 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม  PE
27 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง  PE
28 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย  PE
29 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE
30 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี  EE
31 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์  Metallurgical Engineering
32 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี  Metallurgical Engineering
33 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering
34 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี  Mechatronics Engineering
35 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ  Mechatronics Engineering
36 B6217532 นายชยางกูร เท้าไม้สน  PRECISION ENGINEERING
37 B6337230 นายกชษกร จงพาภพ  PRECISION ENGINEERING
38 B6306083 นางสาวกัญธนัช เขตคำ  Environmental Engineering
39 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
40 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering
41 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์  Agricultural and Food Engineering
42 B6237974 นายอารอชัด แท่นทอง  Agricultural and Food Engineering
43 B6223984 นางสาวพลอยไพลิน ขุโนรัมย์  Agricultural and Food Engineering
44 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering
45 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี  Agricultural and Food Engineering
46 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ  Agricultural and Food Engineering
47 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.