รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6312091 นางสาวอรปรียา กันหาเล่ห์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
2 B6334567 นางสาวภควรรณ ประพิณ  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
3 B6336905 นางสาววรัญญา พัฒนวิบูลย์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
4 B6319212 นางสาวศุภวดี ระเบียบโพธิ์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
5 B6312084 นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
6 B6312107 นางสาวชมพูนุช เขินพลกรัง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
7 B6319199 นางสาวเพชรลดา คำละมูล  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
8 B6331290 นางสาววรัลยา แก้วศรีนวม  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION60
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
9 B6234317 นายยศกร ปั่นกลาง  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
10 B6200909 นายนัฐพล คงรอด  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
11 B6312039 นายทิวากร แป้นศรี  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
12 B6312053 นายสุรศักดิ์ ปั่นสันเทียะ  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
13 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด  Mechatronics Engineering10
14 B6315573 นางสาวมาณียา ยุพดี  Mechatronics Engineering10
15 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี  Mechatronics Engineering10
16 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย  Mechatronics Engineering10
17 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร  Mechatronics Engineering10
18 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย  Mechatronics Engineering10
19 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering10
20 B6320935 นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป  Mechatronics Engineering10
21 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ  Mechatronics Engineering10
22 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล  Mechatronics Engineering10
23 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี  Mechatronics Engineering10
24 B6329952 นายศักรินทร์ แสนรัก  Mechatronics Engineering10
25 B6320928 นายณัฐกานต์ คำชมภู  Mechatronics Engineering10
26 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  Mechatronics Engineering10
27 B6321727 นายเอกลักษณ์ ชัยภา  Mechatronics Engineering10
28 B6329860 นายนาวิน จตุพรวิมล  Mechatronics Engineering10
29 B6315528 นายสหพัฒน์ อุทุมพิรัตน์  Mechatronics Engineering10
30 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  Mechatronics Engineering10
31 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ  EE10
32 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์  PE10
33 B6219307 นางสาวสาวิตรี ช่างหล่อ  CERAMIC ENGINEERING10
34 B6337223 นางสาวกรองแก้ว คะนอง  PRECISION ENGINEERING10
35 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  PRECISION ENGINEERING10
36 B6224592 นางสาวอุทุมพร พับโพธิ์  PRECISION ENGINEERING10
37 B6336387 นางสาวนัฐธิดา เดชดวงจันทร์  PRECISION ENGINEERING10
38 B6337599 นางสาวชญานี คงชุ่ม  PRECISION ENGINEERING10
39 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา  Agricultural and Food Engineering10
40 B6302290 นางสาวพิชญ์พิมล เด่นสรศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
41 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา  Agricultural and Food Engineering10
42 B6216634 นายเทียนชัย ธรรมบุตร  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.