รายชื่อนศ.
รายวิชา558203 : METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล  PRECISION ENGINEERING
2 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING
3 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ  PRECISION ENGINEERING
4 B6237400 นางสาวพรรณี แซ่ตั๋น  PRECISION ENGINEERING
5 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข  PRECISION ENGINEERING
6 B6239015 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว  PRECISION ENGINEERING
7 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา  PRECISION ENGINEERING
8 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง  PRECISION ENGINEERING
9 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  PRECISION ENGINEERING
10 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา  PRECISION ENGINEERING
11 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา  PRECISION ENGINEERING
12 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว  PRECISION ENGINEERING
13 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  PRECISION ENGINEERING
14 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง  PRECISION ENGINEERING
15 B6239176 นางสาวชลิตา ประเสริฐสุขจินดา  PRECISION ENGINEERING
16 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา  PRECISION ENGINEERING
17 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING
18 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี  PRECISION ENGINEERING
19 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  PRECISION ENGINEERING
20 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ  PRECISION ENGINEERING
21 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ  PRECISION ENGINEERING
22 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย  PRECISION ENGINEERING
23 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PRECISION ENGINEERING
24 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล  PRECISION ENGINEERING
25 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช  PRECISION ENGINEERING
26 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ  PRECISION ENGINEERING
27 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING
28 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร  PRECISION ENGINEERING
29 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย  PRECISION ENGINEERING
30 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING
31 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน  PRECISION ENGINEERING
32 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา  PRECISION ENGINEERING
33 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี  PRECISION ENGINEERING
34 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์  PRECISION ENGINEERING
35 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา  PRECISION ENGINEERING
36 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา  PRECISION ENGINEERING
37 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู  PRECISION ENGINEERING
38 B6237585 นายวิวัฒน์ จอมจะบก  PRECISION ENGINEERING
39 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.