รายชื่อนศ.
รายวิชา558203 : METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล  PRECISION ENGINEERING10
2 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู  PRECISION ENGINEERING10
3 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ  PRECISION ENGINEERING10
4 B6237400 นางสาวพรรณี แซ่ตั๋น  PRECISION ENGINEERING10
5 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข  PRECISION ENGINEERING10
6 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา  PRECISION ENGINEERING10
7 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง  PRECISION ENGINEERING10
8 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  PRECISION ENGINEERING10
9 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา  PRECISION ENGINEERING10
10 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว  PRECISION ENGINEERING10
11 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง  PRECISION ENGINEERING10
12 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา  PRECISION ENGINEERING10
13 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
14 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี  PRECISION ENGINEERING10
15 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย  PRECISION ENGINEERING10
16 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PRECISION ENGINEERING10
17 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ  PRECISION ENGINEERING10
18 B6239015 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว  PRECISION ENGINEERING10
19 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา  PRECISION ENGINEERING10
20 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  PRECISION ENGINEERING10
21 B6239176 นางสาวชลิตา ประเสริฐสุขจินดา  PRECISION ENGINEERING10
22 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  PRECISION ENGINEERING10
23 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ  PRECISION ENGINEERING10
24 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล  PRECISION ENGINEERING10
25 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช  PRECISION ENGINEERING10
26 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร  PRECISION ENGINEERING10
27 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย  PRECISION ENGINEERING10
28 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
29 B6237585 นายวิวัฒน์ จอมจะบก  PRECISION ENGINEERING10
30 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี  PRECISION ENGINEERING10
31 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา  PRECISION ENGINEERING10
32 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING10
33 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ  PRECISION ENGINEERING10
34 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
35 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน  PRECISION ENGINEERING10
36 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา  PRECISION ENGINEERING10
37 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์  PRECISION ENGINEERING10
38 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา  PRECISION ENGINEERING10
39 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.