รายชื่อนศ.
รายวิชา522270 : COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6223595 นายณัฏฐกิตติ์ กองพลพรหม  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6213404 นางสาวสิปาง ปานสาคร  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6215996 นางสาวเอ็มวิกา สระใคร  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6214869 นางสาวปิยะธิดา แหยมเกิด  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6230869 นางสาวปัณณพร บุญศรี  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6221003 นางสาวสุดารัตน์ บุญปก  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6105617 นางสาวบุญธิชา เฉลิมพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6115111 นางสาวพรภัทรา สหกิจชัชวาล  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6218072 นางสาวมัลลิกา บัวหลวง  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6222574 นางสาวกัญญารัตน์ บุระวงค์  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6218744 นางสาวขนิฐษา ชั้นชาติ  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6222567 นางสาวสุชาดา วานิชจรัสกิจ  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6217303 นางสาวสุกัญญา พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6230173 นางสาวนฤมล ธนูวงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6215248 นางสาวสุดารัตน์ สนปรุ  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6218171 นางสาวอัจฉราพร ลี้สกุล  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6217730 นางสาววีรยา ก้อนกั้น  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6214500 นางสาวมาลิณี ยุพดี  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6201333 นางสาวสิริกัญญา แก้วหนองแสง  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6103842 นางสาวปัทมวรรณ ขุนเเก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6222093 นางสาวภัทรกันย์ บุญเรือง  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6223809 นางสาวอันจิมา โพธิ์ศรี  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6109301 นางสาวกัญญาณัฐ บุริงาม  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6223021 นางสาวประภาพร โพธิ์ทอง  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6224288 นายธนานัติ จันทรศรี  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6000400 นายธีรภัทร์ พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6224899 นายภูวดล กระจาย  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6113001 นายเกรียงศักดิ์ รัฐภูมิ  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6223663 นายปิยะพงษ์ วงษ์สุทน  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6225179 นายธนาธิป ตับกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6136635 นายจารุวิชญ์ เฟืองสกุลโรจน์  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6220945 นายกรวิทย์ เนียมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
42 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6209599 นายสุภวัฒน์ บุตรพรหม  Transportation And Logistics Engineering10
44 B6131623 นายปฐวี เศษไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
45 B6110635 นายศุภชัย พลต้าง  Transportation And Logistics Engineering10
46 B6219802 นายกุลพัทธ์ กัลปดี  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6220037 นายภูษณ ชาตาดี  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6220891 นายสุทัศน์ จ่าหมื่นไวย  Transportation And Logistics Engineering10
49 B6225865 นายธัญญ โพธิวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
50 B6218652 นางสาวนิษฐเนตร์ จอมทิพย์  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.