รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม36
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6236793 นางสาวศศิธร ภูถาวร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6309091 นางสาวนิชารัตน์ ดอกไม้  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6326012 นางสาวนันธฌา เกตุรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6318482 นางสาวสริตา สิงห์โท  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE10
7 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE10
8 B6318635 นายยศดา ปัญญาสาร  ChemE10
9 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี  Automotive Engineering10
10 B6304775 นางสาวนภัสสร มลสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6336486 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง  PRECISION ENGINEERING10
12 B6237400 นางสาวพรรณี แซ่ตั๋น  PRECISION ENGINEERING10
13 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง  PRECISION ENGINEERING10
14 B6336561 นายรัฐศาสตร์ เรืองศิริ  PRECISION ENGINEERING10
15 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด  PRECISION ENGINEERING10
16 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  PRECISION ENGINEERING10
17 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์  ME10
18 B6318994 นายภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม  ME10
19 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME10
20 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
21 B6317515 นายภิราวุฒิ เสาร์ชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6318277 นายอนิรุต วรวิรุฬห์วงศ์  CE10
23 B6319021 นายชาญณรงค์ แสนดี  CE10
24 B6309251 นางสาวมณี นพเก้า  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์  EE10
26 B6309398 นายนนทพัทธ์ เจาะนอก  Environmental Engineering10
27 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส  Geological Engineering10
28 B6324346 นางสาวมณฑิชา จันทร์ศิริ  Mechatronics Engineering10
29 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้  Mechatronics Engineering10
30 B6326029 นายธนพล เหมสูงเนิน  TCE10
31 B6327354 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์เครื่อง  TCE10
32 B6309756 นางสาวศิวพร ทรัพย์ถาวร  IE10
33 B6334482 นางสาวจุฑามาศ กองศิริ  IE10
34 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering10
35 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering10
36 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์  Electronic Engineering10
37 B6311049 นางสาวปิยดา นาคโขนง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6317225 นายกนกพล เตียวเจริญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6309589 นางสาวอนัญญา ชาติท่าค้อ  N/A10
40 B6334406 นางสาวอารียา ทะแพงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.