รายชื่อนศ.
รายวิชา105105 : PHYSICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6314682 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิเศษ  B.N.S.10
2 B6314255 นางสาวจิดาภา เชื้อกสิการ  B.N.S.10
3 B6334673 นางสาววรนุช คำพองชัย  B.N.S.10
4 B6314408 นางสาวมธุรดา เตรียมทอง  B.N.S.10
5 B6314446 นางสาวชนธิชา แนบกระโทก  B.N.S.10
6 B6314569 นางสาวศุภาวรรณ พึ่งน้ำ  B.N.S.10
7 B6314217 นางสาวปณัฐดา ศรีรักษา  B.N.S.10
8 B6314279 นางสาวสุมาลี นารินทร์  B.N.S.10
9 B6314576 นางสาวศิรินทร์ทา เชิดจอหอ  B.N.S.10
10 B6314248 นางสาวพัทธ์ธีรา ชัยศรีเศวตโชติ  B.N.S.10
11 B6314620 นางสาวปทุมวดี โยวะ  B.N.S.10
12 B6314750 นางสาวพัชรีพร สุวรรณศรี  B.N.S.10
13 B6314552 นางสาวสุธิษา ตลับทอง  B.N.S.10
14 B6302139 นางสาวพรพิมล นิตยภัตร์  B.N.S.10
15 B6335052 นางสาวปัญญพัฒน์ บุตรทา  B.N.S.10
16 B6314286 นางสาวณัฐวรรณ กีบสันเทียะ  B.N.S.10
17 B6302092 นางสาวอริสรา เหล่าภักดี  B.N.S.10
18 B6314415 นางสาวรัชนีกร จันทะศรี  B.N.S.10
19 B6314606 นางสาวรัตนาภรณ์ สุภิษะ  B.N.S.10
20 B6314385 นางสาวภัทรวดี คนไว  B.N.S.10
21 B6334659 นางสาวสุธาสินี ผลไม้  B.N.S.10
22 B6334697 นางสาวสุดาพร อินทร์หอม  B.N.S.10
23 B6314293 นางสาวสุพัตรา บุญศรี  B.N.S.10
24 B6314705 นางสาวสุพิชญาภา แสงปิมปา  B.N.S.10
25 B6314736 นางสาววรัทยา สอนวงษ์  B.N.S.10
26 B6335076 นางสาวณัฐริกา เยาวเรศ  B.N.S.10
27 B6314590 นางสาวพิทยา สุริวงค์  B.N.S.10
28 B6335083 นางสาวกัตติกัลย์ ดีนาน  B.N.S.10
29 B6302078 นางสาวเจตสุภา สมคะเน  B.N.S.10
30 B6314729 นางสาวอินทิรา เเสวงสุข  B.N.S.10
31 B6314514 นางสาวอาพาพรรณ สุภาจิตร  B.N.S.10
32 B6300043 นางสาวรุ่งอรุณ ลือไธสง  B.N.S.10
33 B6314453 นางสาววรินทร ปิติถาโน  B.N.S.10
34 B6334680 นางสาวปฐมาวดี สบายเขต  B.N.S.10
35 B6314460 นางสาวพุทธรักษา กุลสุวรรณ  B.N.S.10
36 B6302054 นางสาวชลิตรตา มีชัยยา  B.N.S.10
37 B6314637 นางสาวพรรณวษา สุขศรี  B.N.S.10
38 B6314583 นางสาวชลธิชา ตั้งชีวเจริญ  B.N.S.10
39 B6314491 นางสาวสุพัตรา ติงสะ  B.N.S.10
40 B6302085 นางสาวพลอยไพลิน พันธ์ศรีวนิช  B.N.S.10
41 B6314354 นางสาววรรณวลี มะโนราช  B.N.S.10
42 B6314330 นางสาวจุฑามาศ จ่าไธสง  B.N.S.10
43 B6314316 นางสาวรัฐธญา ปลายชัยภูมิ  B.N.S.10
44 B6314484 นางสาวศรสวรรค์ เขียวไธสง  B.N.S.10
45 B6314538 นางสาวอวัสดา หะขุนทด  B.N.S.10
46 B6302047 นางสาวบุญญิสา บุญชูเวชประเสริฐ  B.N.S.10
47 B6301859 นางสาววริศรา สีสด  B.N.S.10
48 B6334666 นางสาวสรัลชนก คงแก้ว  B.N.S.10
49 B6301866 นางสาวจิฬาภรณ์ น้อยสุข  B.N.S.10
50 B6314392 นางสาวอัครยา ดีใจ  B.N.S.10
51 B6314347 นางสาววริศรา ภูษาแก้ว  B.N.S.10
52 B6314477 นางสาวศิริวรรณ เนตรโกศล  B.N.S.10
53 B6302030 นางสาววรรณภา สุทธิธรรม  B.N.S.10
54 B6314675 นางสาวทัศนวรรณ รามมะมะ  B.N.S.10
55 B6302115 นางสาวภัทราวดี โต๊ะเงิน  B.N.S.10
56 B6302122 นางสาวยุพาพร เสนาฤทธิ์  B.N.S.10
57 B6335069 นางสาวเเพรพวงเพชร เจริญหล้า  B.N.S.10
58 B6314262 นางสาวสโรชา มิพันธ์  B.N.S.10
59 B6314378 นางสาวศุภธิดา เหนี่ยวบุบผา  B.N.S.10
60 B6335601 นางสาวบุรพร แก้วทัพไทย  B.N.S.10
61 B6314545 นางสาวพีรดา ภูมิแกดำ  B.N.S.10
62 B6314231 นางสาวศรุตา อินทรักษา  B.N.S.10
63 B6314743 นางสาวณัฐฐาวดี พูนสวาย  B.N.S.10
64 B6314224 นางสาวเกษริน ต่อปัญญา  B.N.S.10
65 B6314521 นายรัฐกิจ ศรฤทธิ์  B.N.S.10
66 B6314323 นายสหรัถ ธิสุทอน  B.N.S.10
67 B6314422 นายประวีณพล โยแก้ว  B.N.S.10
68 B6314699 นางสาวศนิตา นนธิบุตร  B.N.S.60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.