รายชื่อนศ.
รายวิชา527412 : PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ  TCE40
2 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์  TCE10
3 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี  TCE10
4 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE10
5 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง  TCE10
6 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์  TCE10
7 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์  TCE10
8 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด  TCE10
9 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน  TCE10
10 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง  TCE10
11 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง  TCE10
12 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก  TCE10
13 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE10
14 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์  TCE10
15 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.