รายชื่อนศ.
รายวิชา523411 : ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
2 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  Environmental Engineering10
3 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์  CPE10
4 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล  CPE10
5 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ  CPE10
6 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์  CPE10
7 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ  CPE10
8 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE10
9 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE10
10 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE10
11 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง  CPE10
12 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน  CPE10
13 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์  CPE10
14 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต  CPE10
15 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE10
16 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม  CPE10
17 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.