รายชื่อนศ.
รายวิชา534317 : PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6002886 นางสาวสุรัสวดี ป้องวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
2 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
3 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
4 B6104603 นางสาวอารียา งามปัญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
5 B6106539 นางสาวอุษณีย์ แซ่เอี๊ยบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B6130749 นางสาวศุภรัตน์ อามาตย์มนตรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
7 B6112561 นางสาวกุสุมา ยศจีน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
8 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6130688 นายเทพพิทักษ์ อินงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B6105082 นายปริญญา จันทะเสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B6116538 นายพัชรพล แสนเสนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B6104092 นายวิทพงษ์ คล้ายกบิลท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.