รายชื่อนศ.
รายวิชา202109 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6334598 นายปุณณกันต์ ขาวประภา  BIOLOGY10
2 B6312695 นายวสุ ทองศรี  BIOLOGY10
3 B6312855 นางสาวธนัญญา คำทอง  Chemistry10
4 B6334642 นายธิติธร ฤทธิ์เเสง  SPORTS SCIENCE10
5 B6313104 นายกุลธวัช ศิริพรอดุลศิลป์  SPORTS SCIENCE10
6 B6335113 นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล  SPORTS SCIENCE10
7 B6312992 นายธีรภัทธ์ สีหามาตย์  SPORTS SCIENCE10
8 B6331375 นายเดชาพล สะสิธร  SPORTS SCIENCE10
9 B6320799 นายศิวกร คำนึงผล  SPORTS SCIENCE10
10 B6313005 นายชิษณุพงศ์ สังขะวรรณ  SPORTS SCIENCE10
11 B6319793 นายจารุเดช ประสานเชื้อ  SPORTS SCIENCE10
12 B6331405 นายธนากร เหินชัย  SPORTS SCIENCE10
13 B6312947 นายนนท์ณภัทร์ มานะทัต  SPORTS SCIENCE10
14 B6312978 นายอภิณัฐ บุญแย้ม  SPORTS SCIENCE10
15 B6319786 นายธีรภัทร์ โพนเมืองหล้า  SPORTS SCIENCE10
16 B6312718 นายกิตติธัช มูลนานัด  BIOLOGY10
17 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ  physics10
18 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง  physics10
19 B6312930 นางสาวจุฑามาศ บุญธรรม  SPORTS SCIENCE10
20 B6329532 นางสาวนฤมล พันต้น  SPORTS SCIENCE10
21 B6313050 นางสาวอาทิตยา พันมะหา  SPORTS SCIENCE10
22 B6329525 นางสาวมัทนี เวโรจน์วัฒนัน  SPORTS SCIENCE10
23 B6313029 นางสาวภัชราพรรณ เป็งเรือน  SPORTS SCIENCE10
24 B6313081 นางสาวอารีรัตน์ เสกรัมย์  SPORTS SCIENCE10
25 B6313036 นายชัชญานนท์ แสนคำแก้ว  SPORTS SCIENCE10
26 B6313074 นางสาวชลิตา ธูปกลาง  SPORTS SCIENCE60
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
27 B6320751 นางสาวนารีรัตน์ ดวงประภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
28 B6302771 นายทชภาค ฑูรย์นุชิต  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
29 B6316693 นางสาวสุมินตรา ปัญญาว่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 60
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
30 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์  Mechatronics Engineering10
31 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน  Mechatronics Engineering10
32 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Mechatronics Engineering10
33 B6335298 นายจีรวัฒน์ ชูเชิด  Mechatronics Engineering10
34 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
35 B6337452 นายธนกร กงทอง  Mechatronics Engineering10
36 B6337483 นางสาวเสาวรส ยศสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
37 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering10
38 B6315641 นายกวี สุขสมเลิศ  Mechatronics Engineering60
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
39 B6075552 นายนันทพัทธ์ คำกอง  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.