รายชื่อนศ.
รายวิชา553667 : APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 M6203245 นางสรินยาพร รูปไธสง  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
2 D6300258 นางสาวเสาวนีย์ ธีราสุจริตพงษ์  DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING
3 M6202682 นางสาวบุปผา คำสาริรักษ์  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
4 M6202699 นายสมชาย บรรณมาส  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
5 M6202729 นายณัฐธชนพงศ์ เหลื่อมนอก  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
6 M6203276 นายวาทิตต์ นาถาบำรุง  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
7 D6300494 ว่าที่ร้อยเอกระวี บุญญพาพงศ์  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
8 D6301095 จ่าอากาศโทชาติชาย เจริญสุข  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
9 D6301101 เรืออากาศเอกปรัชญา แก้วพรรณา  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
10 D6300838 นางสาวละอองดาว ขุนงิ้ว  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
11 D6200565 นางสาวณัฐณิชา นิสัยสุข  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
12 D6300463 นายปรีดี เสมอเหมือน  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
13 D6301088 นายทรงกรด เทียมเมืองแพน  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
14 D6300487 นายอิทธิฤทธิ์ โมหะหมัด  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
15 M6203269 นางสาวศุภสุดา วงศ์อำมาตย์  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.