รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
2 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์  Electronic Engineering10
3 B6230173 นางสาวนฤมล ธนูวงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6223809 นางสาวอันจิมา โพธิ์ศรี  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6209599 นายสุภวัฒน์ บุตรพรหม  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE10
7 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6111724 นางสาวกนกวรรณ ฟ้ากระจ่างชัยสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน  Electronic Engineering10
13 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ  Electronic Engineering10
14 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME10
15 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME10
16 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME10
17 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  ME10
18 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME10
19 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME10
20 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  ME10
21 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME10
22 B6214388 นายศรราม คงสัตรา  ME10
23 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME10
24 B6203078 นายธนพล จิตจักร  ME10
25 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME10
26 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME10
27 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  ME10
28 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  ME10
29 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
30 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา  TCE10
33 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม  TCE10
34 B6336042 นายพงศกร ศรีใส  PE10
35 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี  Metallurgical Engineering10
36 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering10
37 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง  Environmental Engineering10
38 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง  Geological Engineering10
39 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์  Mechatronics Engineering10
40 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ  IE10
41 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  IE10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
42 B6227777 นางสาวบายน วงศ์ซา  INFORMATION SCIENCE10
43 B6231958 นางสาวณัฐธิดา เทือกสุบรรณ  INFORMATION SCIENCE10
44 B6204686 นางสาวสตรีรัตน์ บูชาชัชวาลย์  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.