รายชื่อนศ.
รายวิชา583205 : POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6209834 นายปธานิน แถมกลาง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6234553 Ms.SOK HOUNG LENG  Petrochemical and Polymer Engineering10
3 B6234560 Mr.SOPHEAK PAO  Petrochemical and Polymer Engineering10
4 B6234485 Mr.PISETH THORNG  Petrochemical and Polymer Engineering10
5 B6234546 Mr.PHIROM BOUN  Petrochemical and Polymer Engineering10
6 B6234256 นายทิวากร บุญจันทร์ศรี  Petrochemical and Polymer Engineering10
7 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก  Petrochemical and Polymer Engineering10
8 B6229993 นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด  Petrochemical and Polymer Engineering10
9 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร  Petrochemical and Polymer Engineering10
10 B6236489 นายสุนัยนาจ ไชยพงษ์  Petrochemical and Polymer Engineering10
11 B6209827 นายพนธกานต์ ไชยมงคล  Petrochemical and Polymer Engineering10
12 B6209865 นางสาวรัตนาวดี หัวสระน้อย  Petrochemical and Polymer Engineering10
13 B6209759 นางสาวภัคพิชา ศรีสัตย์รสนา  Petrochemical and Polymer Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.