รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6231279 นายภคพล พันธ์ภักดี  FOOD TECHNOLOGY60
3 B6207533 นางสาวพรพักตร์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY10
4 B5953271 นางสาวณารตา รัตนกุลพัชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6320577 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6 B6327453 นางสาวศิริภักดิ์ ผันผ่อน  N/A60
7 B6305178 นางสาวปิยดา กลัดหงิม  N/A60
8 B6316884 นางสาวมาริณี ขาพิมาย  N/A60
9 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี  N/A60
10 B6311094 นางสาวจตุพร สู่สุข  N/A60
11 B6334314 นายฤทธิดล ดนตรี  N/A60
12 B6317058 นายนวมินทร์ เวชประสิทธิ์  N/A60
13 B6317140 นายภราดร ชอบงาน  N/A60
14 B6318727 นายรัชพล ชาติชนะ  N/A60
15 B6325619 นายธนาวุธ เกตุบุรม  N/A60
16 B6321161 นายจิรวัฒน์ ดาบสันเทียะ  N/A60
17 B6332594 นายปัณณธร จันทร์แจ้ง  N/A60
18 B6317867 นายพัชร สุนทรนนท์  N/A60
19 B6317065 นายธีรเมธ วงษ์หาแก้ว  N/A60
20 B6317249 นางสาวพรรณิษา วิชัยรัมย์  N/A60
21 B6323103 นางสาวเมธาวี หลักทอง  N/A60
22 B6323141 นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม  N/A60
23 B6310745 นางสาวณัชชากร บุญใหญ่  N/A60
24 B6325732 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ  N/A60
25 B6314828 นางสาวพิมพ์ชนก สำราญจริง  N/A60
26 B5805525 นางสาววราภรณ์ โคตจันทึก  IE40
27 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว  CPE40
28 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต  Geological Engineering40
29 B6321604 นางสาวสุธิดา นามกอง  N/A10
30 B6311377 นางสาวปิยะนัฐ นามมนตรี  N/A10
31 B6300562 นางสาวพิชุดา วงศ์ประเทศ  N/A10
32 B6332099 นายณัฐพล ปิยะนันท์  N/A10
33 B6305963 นายศิรศักดิ์ เมืองสุวรรณ  N/A10
34 B6335748 นายบุญญฤทธิ์ ไชยทองศรี  N/A10
35 B6327026 นายทินภัทร พงษ์พิมาย  N/A10
36 B6332914 นายรัฐกานต์ มังกิจ  N/A10
37 B6327842 นายทักษิณ ทาสะโก  N/A10
38 B6322670 นายเจษฎาภรณ์ ทาปทา  N/A10
39 B6332945 นายลัทธสิทธิ์ ยิ้มเกียรติ  N/A10
40 B6326333 นายนรินทร์ วงษ์ศรี  N/A10
41 B6335953 นายสิรภพ ภารพันธ์  N/A10
42 B6307493 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์  N/A10
43 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง  CME10
44 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  Agricultural and Food Engineering10
45 B6322656 นางสาวอัจฉริยา ศิริพร  Agricultural and Food Engineering10
46 B6326791 นายธีรภัทร จงจุลกลาง  Agricultural and Food Engineering10
47 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า  Agricultural and Food Engineering10
48 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม  Agricultural and Food Engineering10
49 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา  Agricultural and Food Engineering10
50 B6321307 นายธนาวุฒิ นรินทร์นอก  Agricultural and Food Engineering10
51 B6309503 นางสาวสุพัตรา เตียงชัย  Agricultural and Food Engineering10
52 B6321321 นางสาวภัททิรา พงษ์นาคินทร์  Agricultural and Food Engineering10
53 B6328573 นายวรินทร สินวาด  Agricultural and Food Engineering10
54 B6332785 นายภัทรธร ขาวอ่อน  Agricultural and Food Engineering10
55 B6336929 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering10
56 B6333003 นางสาววรรณวลัย สิทธินอก  Transportation And Logistics Engineering10
57 B6326012 นางสาวนันธฌา เกตุรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
58 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering10
59 B6328474 นางสาวเพ็ญยุพา ยอดพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
60 B6331641 นางสาวกรวลัย ชัยฤทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
61 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก  Transportation And Logistics Engineering10
62 B6308056 นางสาวศุภาวรี ทรงคาศรี  Transportation And Logistics Engineering10
63 B6332990 นายวรเมศ มุสิกโปฎก  Transportation And Logistics Engineering10
64 B6305529 นายรัชพล คิดการ  Transportation And Logistics Engineering10
65 B6302405 นายณัฐนันท์ ยุนสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
66 B6323110 นายนภสินธุ์ โพธินันท์  Transportation And Logistics Engineering10
67 B6317836 นายศิวกร เชื้อดวงผุย  Transportation And Logistics Engineering10
68 B6303051 นางสาวสุดารัตน์ มุลกะกุล  CPE10
69 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE10
70 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล  CPE10
71 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE10
72 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE10
73 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ  CPE10
74 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE10
75 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE10
76 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย  CPE10
77 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE10
78 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE10
79 B6326760 นางสาวสุวิชาดา ดาษจันทึก  ChemE10
80 B6309305 นางสาววิไลลักษณ์ พลเดชา  ChemE10
81 B6317188 นางสาวกนกวรรณ ดีงาม  ChemE10
82 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี  ChemE10
83 B6307547 นางสาวณัฐณิชา ทันศิริประยุทธ  ChemE10
84 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ  ChemE10
85 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี  ChemE10
86 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง  ChemE10
87 B6303099 นางสาววรรณิศา พุฒโสม  ChemE10
88 B6326371 นางสาวสุทธิสา หมั่นทำ  ChemE10
89 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE10
90 B6326272 นายกิตติพัฒน์ พานวงษ์  ChemE10
91 B6335618 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ  Automotive Engineering10
92 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี  Automotive Engineering10
93 B6308476 นายนวทรรศน์ ทองแท้  Automotive Engineering10
94 B6332662 นายพนธกร จันทร์อุป  Automotive Engineering10
95 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
96 B6327071 นางสาวนิสา กองรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
97 B6300579 นายคมยุทธ พิญญพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
98 B6322199 นายพัฒนพงษ์ อุทัยดา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
99 B6327309 นายชัชวาล เลพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
100 B6319069 นายกิตติภูมิ กรกำจายฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
101 B6334291 นางสาวพรนภา ศิวิจารย์  Mechatronics Engineering10
102 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering10
103 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
104 B5906017 นายปวริศร์ วจนะศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
105 B6306748 นางสาวปณิสรา สว่างโรจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
106 B6310707 นางสาวสุกัญญา แลตรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
107 B6309831 นางสาวประวัญญา พึ่งเทียน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
108 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
109 B6319038 นายเดชบดินทร์ สูนทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
110 B6307479 นางสาวจันจิรา อินทร์ลุน  CE10
111 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล  CE10
112 B6311247 นางสาววิลาวรรณ์ เฉียงกลาง  CE10
113 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์  CE10
114 B6318307 นายมหัสฎา พลเมืองดี  CE10
115 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี  CE10
116 B6314859 นายอาคม ชัยสมคุณ  CE10
117 B6311704 นายภาณุวัฒน์ วงศ์ศิลป์  CE10
118 B6334123 นายศุภชัย พินยงค์  CE10
119 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร  CE10
120 B6318369 นายภูมิภัทร ชัยนอก  CE10
121 B6326555 นายเมธา สากจอหอ  CE10
122 B6316877 นางสาวทิฆัมพร คล้ายสุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
123 B6317898 นางสาวจีรวรรณ จันทคาต  CERAMIC ENGINEERING10
124 B6306328 นางสาวศิรินาถ อันตรี  CERAMIC ENGINEERING10
125 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
126 B6317584 นางสาวปภาวรินทร์ เนื่องรินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
127 B6333430 นายอินทร์ธวัฒน์ ศาลาลิเลก  CERAMIC ENGINEERING10
128 B6317904 นายสหรัฐ แป้งหอม  CERAMIC ENGINEERING10
129 B6325671 นายธนโชติ ธาตุบุรมย์  CERAMIC ENGINEERING10
130 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING10
131 B6332716 นายพัฒนา จารัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
132 B6331955 นายฌาณาธาร โลมปลา  CERAMIC ENGINEERING10
133 B6318857 นายรัฐศาสตร์ พะนะลาภ  CERAMIC ENGINEERING10
134 B6322120 นายสุเชษฐา ชัยเนตร  CERAMIC ENGINEERING10
135 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร  Electronic Engineering10
136 B6327767 นางสาวภัทราวดี เกาะม่วงหมู่  PE10
137 B6328733 นางสาวเฟาซียะ ราเซะบิง  PE10
138 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี  PE10
139 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์  PE10
140 B6328481 นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ์  PE10
141 B6318598 นายศักรินทร์ ปรีดี  PE10
142 B6332471 นายนารินทร์ เอื้อวิริยะโยธิน  PE10
143 B6308216 นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี  EE10
144 B6300531 นางสาวชลธิชา ไชยนา  EE10
145 B6308834 นางสาวสุภาวดี เพ็งมะเริง  EE10
146 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว  EE10
147 B6333171 นายศุภวิชญ์ เพรียบพร้อม  EE10
148 B6319076 นายวัชระ คำศรี  EE10
149 B6310905 นายเทียนซื่อ ญานถวิล  EE10
150 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา  EE10
151 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ  EE10
152 B6239541 นางสาวนิธินันท์ คนยัง  Metallurgical Engineering10
153 B6334321 นางสาวพรรณษร ช่วยเลื่อม  Metallurgical Engineering10
154 B6306854 นางสาวปวีณา ศรีเตชะ  Metallurgical Engineering10
155 B6317232 นางสาวณิชานาฏ โพร้งน้อย  Metallurgical Engineering10
156 B6316822 นางสาวจุฑามาศ โตนสันเทียะ  Metallurgical Engineering10
157 B6323707 นางสาวจิราภรณ์ ประเมินชัย  Metallurgical Engineering10
158 B6335007 นายอามีร สาและ  Metallurgical Engineering10
159 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering10
160 B6310417 นายรัฐภัทร ขอดทอง  Metallurgical Engineering10
161 B6332754 นายพีรณัฐ ยอดบุรุษ  Metallurgical Engineering10
162 B6310271 นายพิสิฐ ขวัญดี  Metallurgical Engineering10
163 B6326180 นายพิพัฒพงศ์ ประดับมุข  Metallurgical Engineering10
164 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล  Metallurgical Engineering10
165 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
166 B6310059 นายอริยพล ประสารฉ่ำ  Metallurgical Engineering10
167 B6318338 นายศิลา บัวภา  Metallurgical Engineering10
168 B6310455 นางสาวศศิกานต์ รุ่งรัตน์  Environmental Engineering10
169 B6305437 นางสาวฐานมาส ชื่นฤดี  Environmental Engineering10
170 B6336097 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  Environmental Engineering10
171 B6308766 นางสาวภาวดี จงใจงาม  Environmental Engineering10
172 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา  Environmental Engineering10
173 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ  Environmental Engineering10
174 B6336141 นายพงศกร หีบแก้ว  Environmental Engineering10
175 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ  Environmental Engineering10
176 B6323097 นายภคพร ศรีจันทร์  Environmental Engineering10
177 B6336172 นายพีระชัย ฮวบขุนทด  Environmental Engineering10
178 B6328719 นายวีรวัฒน์ ทูเลียบ  Environmental Engineering10
179 B6015589 นายวรวิช ทองมูล  IE10
180 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering10
181 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ  Geological Engineering10
182 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว  Geological Engineering10
183 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล  Geological Engineering10
184 B6303396 นางสาวภัทรียาภา แสนอินทร์  Geological Engineering10
185 B6308803 นางสาวเบญจภรณ์ ประเสริฐสังข์  Geological Engineering10
186 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering10
187 B6304706 นายนฤบดินทร์ สิงห์ปั้น  Geological Engineering10
188 B6311681 นายณัชพล โสภากุล  Geological Engineering10
189 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส  Geological Engineering10
190 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง  Geological Engineering10
191 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering10
192 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม  Electronic Engineering10
193 B6335724 นางสาวธนิดา พละศักดื์  TCE10
194 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย  TCE10
195 B6314835 นายปฏิภาณ ชวาลา  TCE10
196 B6326135 นายธีรศักดิ์ เพ็งพุ่ม  TCE10
197 B6327231 นายทักษิณ สามารถ  TCE10
198 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน  TCE10
199 B6332938 นางสาวลภัสสิรี วรรณวิจิตร์  IE10
200 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก  IE10
201 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE10
202 B6318505 นางสาวพรศิริ กองทองนอก  IE10
203 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว  IE10
204 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์  IE10
205 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering10
206 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา  Electronic Engineering10
207 B6305130 นางสาวกวิสรา ไชยบูรณ์  Electronic Engineering10
208 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering10
209 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering10
210 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ  Electronic Engineering10
211 B6311926 นายธนภัทร์ แก้วไชยะ  Electronic Engineering10
212 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์  Electronic Engineering10
213 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering10
214 B6323127 นายพรประเสริฐ โสภาวรรณรัตนะ  Electronic Engineering10
215 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering10
216 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  Electronic Engineering10
217 B6307233 นายธนกฤต ภัทรกิจนิรันดร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
218 B6317706 นายฐิติพันธุ์ โสตะวงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
219 B6305512 นายชาญชัย วิมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
220 B6310066 นายอรชุน ภูผานิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
221 B6322007 นายชานนท์ เอื้อยกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
222 B6318161 นายธัญณภัทร นิ่มสำราญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
223 B6318833 นายอรรถพล สุระวิชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
224 B6311599 นายปรัชญา อมฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
225 B5963973 นางสาวพิชญานิน ปราชญ์ศรีภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.