รายชื่อนศ.
รายวิชา530324 : FOUNDATION ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์  CE10
2 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า  CE10
3 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง  CE10
4 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน  CE10
5 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน  CE10
6 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ  CE10
7 B5913718 นายปิยะ สมดัง  CE10
8 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง  CE10
9 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน  CE10
10 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์  CE10
11 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง  CE10
12 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร  CE10
13 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์  CE10
14 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์  CE10
15 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย  CE10
16 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย  CE10
17 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค  CE10
18 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์  CE10
19 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง  CE10
20 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์  CE10
21 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์  CE10
22 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ  CE10
23 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง  CE10
24 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี  CE10
25 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู  CE10
26 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์  CE10
27 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา  CE10
28 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา  CE10
29 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์  CE10
30 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ  CE10
31 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน  CE10
32 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม  CE10
33 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์  CE10
34 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์  CE10
35 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง  CE10
36 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน  CE10
37 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน  CE10
38 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
39 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว  CE10
40 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE10
41 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี  CE10
42 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ  CE10
43 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ  CE10
44 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ  CE10
45 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์  CE10
46 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร  CE10
47 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล  CE10
48 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์  CE10
49 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา  CE10
50 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง  CE10
51 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค  CE10
52 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน  CE10
53 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล  CE10
54 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ  CE10
55 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์  CE10
56 B6105198 นายธนากร จิตตะโส  CE10
57 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย  CE10
58 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก  CE10
59 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม  CE10
60 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ  CE10
61 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน  CE10
62 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม  CE10
63 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์  CE10
64 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์  CE10
65 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม  CE10
66 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข  CE10
67 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร  CE10
68 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย  CE10
69 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม  CE10
70 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ  CE10
71 B6105013 นายสัจกร จันทอง  CE10
72 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง  CE10
73 B6116958 นายพันธการ หอมเชย  CE10
74 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา  CE10
75 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ  CE10
76 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม  CE10
77 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE10
78 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์  CE10
79 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE10
80 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว  CE10
81 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก  CE10
82 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา  CE10
83 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ  CE10
84 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE10
85 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา  CE10
86 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น  CE10
87 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม  CE10
88 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์  CE10
89 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น  CE10
90 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม  CE10
91 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE10
92 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า  CE10
93 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์  CE10
94 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ  CE10
95 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร  CE10
96 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์  CE10
97 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร  CE10
98 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา  CE10
99 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร  CE10
100 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ  CE10
101 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์  CE10
102 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม  CE10
103 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน  CE10
104 B5810314 นางสาวฌีพัฒน์ สุขแจ่ม  CE40
105 B5827886 นางสาวพิมพ์ชนก จันทะลุน  CE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.