รายชื่อนศ.
รายวิชา335341 : FOOD ENGINEERING I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6200862 นายบุณยวัชร ระงับภัย  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6207786 นางสาวจรรยาวรรณ อาวะรุณ  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6207809 นางสาวศรัณย์พร มณีกุล  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6227463 นางสาวสุธินันท์ มธุรัสสกุล  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6207687 นางสาวกัญญาพัชร เต็มสังข์  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6200886 นางสาวกนกพร ร่วมสุภาพ  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6231385 นางสาวรุ่งนภา ตันเสดี  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6207434 นางสาวนัฐกานต์ จันทร์ทอง  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6231392 นางสาววรกมล คามวัน  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6207427 นางสาวฉัตรกมล จันทิสา  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6231347 นางสาวลลิตา วรรณสา  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6207373 นางสาวองค์ชนิตา ทองโคตร  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6200879 นางสาวพรทิวา การขจัด  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6207366 นางสาวสิรภัทร สิบทัศน์  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6200848 นางสาวศิรประภา อินทรกำแหง  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6231323 นางสาวทิพภยา เอี่ยมจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6207663 นางสาวดุสิตา ยังกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6231408 นางสาวสมิตานัน กาญจนโชติดำรง  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6200831 นางสาวปิยะฉัตร งานยางหวาย  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6207694 นางสาวสุทัตตา วงษ์สมัน  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6231262 นางสาวพรรณิชาวดี เบขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6207335 นางสาวเบญจาภา ศุภพันธุ์มณี  FOOD TECHNOLOGY10
29 B6207588 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสีทา  FOOD TECHNOLOGY10
30 B6207564 นางสาวณัฐนันท์ นิลเพชร  FOOD TECHNOLOGY10
31 B6207731 นางสาวสิริภาพร พันธุวาปี  FOOD TECHNOLOGY10
32 B6231255 นางสาวรักษิณา จักษุดุลย์  FOOD TECHNOLOGY10
33 B6207540 นางสาววราภรณ์ ห่อยไธสง  FOOD TECHNOLOGY10
34 B6231354 นางสาวธิชา ชำนาญหมอ  FOOD TECHNOLOGY10
35 B6231309 นางสาวศตพร สนสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
36 B6231316 นางสาวธันยาภรณ์ ทองเนื้อดี  FOOD TECHNOLOGY10
37 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย  FOOD TECHNOLOGY10
38 B6207410 นางสาวศลิษา ศรีโบราณ  FOOD TECHNOLOGY10
39 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล  FOOD TECHNOLOGY10
40 B6231378 นางสาวธมลวรรณ สมสอาง  FOOD TECHNOLOGY10
41 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร  FOOD TECHNOLOGY10
42 B6236670 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
43 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน  FOOD TECHNOLOGY10
44 B6227500 นางสาวฐิติกานต์ กฤตยาเวทย์  FOOD TECHNOLOGY10
45 B6207854 นายพิชิต อนุสนธิวงษ์  FOOD TECHNOLOGY10
46 B6231415 นายธนพร แขมเกษม  FOOD TECHNOLOGY10
47 B6207922 นายวิศรุต ต่วนดอน  FOOD TECHNOLOGY10
48 B6207823 นายธนาวุฒิ แผลกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
49 B6207625 นายภัทธเวช ใจซื่อ  FOOD TECHNOLOGY10
50 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.