รายชื่อนศ.
รายวิชา335224 : FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6207885 นางสาวกมลชนก ขอบโคกกรวด  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6207663 นางสาวดุสิตา ยังกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6207762 นางสาวสุวิชาดา แสนทวีสุข  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6227463 นางสาวสุธินันท์ มธุรัสสกุล  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6210410 นางสาวขวัญจิรา ชัยนรินทร์  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6200886 นางสาวกนกพร ร่วมสุภาพ  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6207434 นางสาวนัฐกานต์ จันทร์ทอง  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6231392 นางสาววรกมล คามวัน  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6207427 นางสาวฉัตรกมล จันทิสา  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6227470 นางสาวญาตาวี บัวมาตย์  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6231347 นางสาวลลิตา วรรณสา  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6234768 นางสาวธิดาพร สืบวัฒนศิลป์  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6200879 นางสาวพรทิวา การขจัด  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6207366 นางสาวสิรภัทร สิบทัศน์  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6200848 นางสาวศิรประภา อินทรกำแหง  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6231323 นางสาวทิพภยา เอี่ยมจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
29 B6207861 นางสาวธนภรณ์ นาพินิจ  FOOD TECHNOLOGY10
30 B6227517 นางสาวศิริขวัญ ลือชา  FOOD TECHNOLOGY10
31 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี  FOOD TECHNOLOGY10
32 B6231408 นางสาวสมิตานัน กาญจนโชติดำรง  FOOD TECHNOLOGY10
33 B6207724 นางสาวชลธิชา พัจนา  FOOD TECHNOLOGY10
34 B6200831 นางสาวปิยะฉัตร งานยางหวาย  FOOD TECHNOLOGY10
35 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง  FOOD TECHNOLOGY10
36 B6231262 นางสาวพรรณิชาวดี เบขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
37 B6207588 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสีทา  FOOD TECHNOLOGY10
38 B6207564 นางสาวณัฐนันท์ นิลเพชร  FOOD TECHNOLOGY10
39 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน  FOOD TECHNOLOGY10
40 B6231255 นางสาวรักษิณา จักษุดุลย์  FOOD TECHNOLOGY10
41 B6227500 นางสาวฐิติกานต์ กฤตยาเวทย์  FOOD TECHNOLOGY10
42 B6207731 นางสาวสิริภาพร พันธุวาปี  FOOD TECHNOLOGY10
43 B6207540 นางสาววราภรณ์ ห่อยไธสง  FOOD TECHNOLOGY10
44 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย  FOOD TECHNOLOGY10
45 B6207410 นางสาวศลิษา ศรีโบราณ  FOOD TECHNOLOGY10
46 B6207854 นายพิชิต อนุสนธิวงษ์  FOOD TECHNOLOGY10
47 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
48 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา  FOOD TECHNOLOGY10
49 B6207694 นางสาวสุทัตตา วงษ์สมัน  FOOD TECHNOLOGY10
50 B6234775 นางสาวเกศมณี สู่สุข  FOOD TECHNOLOGY10
51 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์ อินทิยศ  FOOD TECHNOLOGY10
52 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท  FOOD TECHNOLOGY10
53 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง  FOOD TECHNOLOGY10
54 B6227524 นางสาวจุลเกศ งามเหมาะ  FOOD TECHNOLOGY10
55 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน  FOOD TECHNOLOGY10
56 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน  FOOD TECHNOLOGY10
57 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน  FOOD TECHNOLOGY10
58 B6207335 นางสาวเบญจาภา ศุภพันธุ์มณี  FOOD TECHNOLOGY10
59 B6207472 นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว  FOOD TECHNOLOGY10
60 B6231354 นางสาวธิชา ชำนาญหมอ  FOOD TECHNOLOGY10
61 B6231309 นางสาวศตพร สนสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
62 B6231286 นางสาววชิราภรณ์ นันทชัยศรี  FOOD TECHNOLOGY10
63 B6231316 นางสาวธันยาภรณ์ ทองเนื้อดี  FOOD TECHNOLOGY10
64 B6231415 นายธนพร แขมเกษม  FOOD TECHNOLOGY10
65 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
66 B6207915 นายกษมา สุขชัย  FOOD TECHNOLOGY10
67 B6050870 นางสาวพรลภัส ดวงไสย  FOOD TECHNOLOGY40
68 B6050917 นางสาวเมทวีพร เกษมสำราญ  FOOD TECHNOLOGY40
69 B6207502 นางสาวสิรภัทร นุชใหม่  FOOD TECHNOLOGY60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.