รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6207465 นางสาวสิริวิภา หวนสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6236670 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6207823 นายธนาวุฒิ แผลกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6207441 นางสาวชุติกาญจน์ การรุ่งเรือง  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6227463 นางสาวสุธินันท์ มธุรัสสกุล  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6231262 นางสาวพรรณิชาวดี เบขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6227487 นางสาวจุฑามาศ แก้วกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์ อินทิยศ  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6207502 นางสาวสิรภัทร นุชใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6234782 นางสาวอรอุมา จันโสม  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6207472 นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6231347 นางสาวลลิตา วรรณสา  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6234768 นางสาวธิดาพร สืบวัฒนศิลป์  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6231361 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรหมบุตร  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6207892 นายจิระเดช ยอดสิงห์  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6207625 นายภัทธเวช ใจซื่อ  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6207922 นายวิศรุต ต่วนดอน  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6207489 นายชนุดร ศรนิยม  FOOD TECHNOLOGY60
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
28 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.