รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม21
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6317102 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีบุรมย์  N/A
2 B6305185 นายธวัชชัย บัวประทุม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B6326111 นางสาวปวิตรา มุธุขรรค์  N/A
4 B6310516 นายปณัย มีทรัพย์  N/A
5 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา  Agricultural and Food Engineering
6 B6311162 นางสาวภัทรลดา ผาจันดา  Transportation And Logistics Engineering
7 B6303402 นางสาวสิริยากร เทโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering
8 B6311759 นายณัฐวุฒิ ไชยปัญหา  Transportation And Logistics Engineering
9 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE
10 B6328580 นางสาวนริศรา จันทร์ละมูล  ChemE
11 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี  ChemE
12 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์  ChemE
13 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข  Automotive Engineering
14 B6314880 นายมงคล มุ่งงาม  Automotive Engineering
15 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก  Automotive Engineering
16 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B6321505 นางสาวศิริวิมล คนไหว  Agricultural and Food Engineering
18 B6317874 นางสาวนันทิกานต์ แสนกล้า  N/A
19 B6335984 นายพลวัชร ยิ่งยง  PRECISION ENGINEERING
20 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์  ME
21 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
22 B6318871 นายอำพล พละจู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
23 B6332020 นายณรงค์ชัย ตัณฑโชติ  CE
24 B6310776 นางสาวสิริกร โชระเวก  CERAMIC ENGINEERING
25 B6309251 นางสาวมณี นพเก้า  CERAMIC ENGINEERING
26 B6327767 นางสาวภัทราวดี เกาะม่วงหมู่  PE
27 B6328511 นางสาวรุ่งนภา แต่งยามา  PE
28 B6308933 นางสาวศิริลักษณ์ สวยรูป  PE
29 B6314804 นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นชุมแสง  Environmental Engineering
30 B6322496 นายสุทธิพงศ์ ขันทรี  Environmental Engineering
31 B6303389 นางสาวมินท์มันตา จิระโชติภูดินันท์  Geological Engineering
32 B6304485 นายพลากร โภยนอก  TCE
33 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE
34 B6327132 นางสาวพัชรา บุญล้อม  IE
35 B6328610 นางสาวพชิรา ณ น่าน  IE
36 B6314811 นางสาวแคทรีญา พวงมาลัย  IE
37 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว  IE
38 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส  Electronic Engineering
39 B6302979 นายทักษิณ พลิคง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
40 B6303013 นางสาวจรัญยา นาคทัพ  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.