รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี  Environmental Engineering10
2 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ  TCE10
3 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE10
4 B6137502 นายนนทวัชร เปรมจิตร์  PE10
5 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE10
6 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์  TCE10
7 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์  TCE10
8 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก  TCE10
9 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE10
10 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน  TCE10
11 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง  TCE10
12 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด  TCE10
13 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ  TCE10
14 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก  TCE10
15 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE10
16 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม  TCE10
17 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ  TCE10
18 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด  TCE10
19 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE10
20 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน  TCE10
21 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา  TCE10
22 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์  TCE10
23 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์  Electronic Engineering10
24 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย  TCE10
25 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว  TCE10
26 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา  TCE10
27 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์  TCE10
28 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา  TCE10
29 B6113100 นายวงศธร ราชูธร  TCE10
30 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ  TCE10
31 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์  TCE10
32 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE10
33 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม  TCE10
34 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์  TCE10
35 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล  PE10
36 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา  PE10
37 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE10
38 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE10
39 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช  Environmental Engineering10
40 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง  Environmental Engineering10
41 B6112820 นางสาวปรียาพร รองศักดิ์  Electronic Engineering10
42 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย  Electronic Engineering10
43 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering10
44 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์  Electronic Engineering10
45 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์  Electronic Engineering10
46 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ  ME40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.