รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง  N/A10
2 B6308469 นายชาคร สำแดงเดช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว  N/A10
4 B6304829 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม  N/A10
5 B6327460 นางสาวดวงเดือน ยศรุ่งเรือง  N/A10
6 B6322311 นายชยานนท์ บัตรประโคน  N/A10
7 B6318123 นายอนุรินทร์ ชาประสันต์  N/A10
8 B6326401 นายวัชรพงค์ มีบุญ  N/A10
9 B6322342 นางสาวอินทิรา มุ่งพึ่งกลาง  N/A10
10 B6328146 นายชัชภิมุก พิมพ์มหา  N/A10
11 B6310448 นายอรรถสิทธิ์ พิมพ์ศรี  Agricultural and Food Engineering10
12 B6327651 นายนรเศรษฐ์ เกษมวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE10
14 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน  ChemE10
15 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์  Automotive Engineering10
16 B6318581 นายปุณณรัตน์ ทันวงษา  Agricultural and Food Engineering10
17 B6337070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง  PRECISION ENGINEERING10
18 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ  ME10
19 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6319168 นางสาวพรนภา พูนณรงค์  CE10
21 B6308513 นายสุทธิพงษ์ หม่องศรี  CE10
22 B6334123 นายศุภชัย พินยงค์  CE10
23 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร  CE10
24 B6334260 นางสาวธิดารัตน์ มะอาจเลิศ  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6309596 นายชนพัฒน์ พลไชย  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา  EE10
28 B6331719 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
29 B6306489 นางสาวปณิตา ลุนดาพร  Metallurgical Engineering10
30 B6335007 นายอามีร สาและ  Metallurgical Engineering10
31 B6332358 นายธีรภัทร์ รอดเลิศไร้  Metallurgical Engineering10
32 B6311728 นายสุทธิพงษ์ คิดเข่ม  Metallurgical Engineering10
33 B6318239 นายณัฐภัทร อุ่นเรือน  Environmental Engineering10
34 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี  Geological Engineering10
35 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์  Mechatronics Engineering10
36 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE10
37 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering10
38 B6300418 นางสาวอภิญญา ระเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6317638 นายสิทธิกรณ์ หอมเนียม  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.