รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา  N/A
2 B6307233 นายธนกฤต ภัทรกิจนิรันดร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B6323141 นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม  N/A
4 B6311537 นายสหัสวรรษ ผลเจริญ  N/A
5 B6302276 นายวีรชัย ศรีโพธิ์ชัย  N/A
6 B6317492 นายธวัชชัย ทูลนะเหม  N/A
7 B6317140 นายภราดร ชอบงาน  N/A
8 B6311339 นายธงไชย บุราณเดช  N/A
9 B6328337 นางสาวไอรดา จันทร์เขียว  Agricultural and Food Engineering
10 B6335700 นายธเนศ ชลประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
11 B6309503 นางสาวสุพัตรา เตียงชัย  Agricultural and Food Engineering
12 B6328573 นายวรินทร สินวาด  Agricultural and Food Engineering
13 B6328474 นางสาวเพ็ญยุพา ยอดพันธ์  Transportation And Logistics Engineering
14 B6332624 นางสาวปิยะพร คาดีวี  Transportation And Logistics Engineering
15 B6300586 นางสาวลลิสลา วงษ์พานิชย์  ChemE
16 B6317768 นางสาวทัศนีย์ แสบรัมย์  ChemE
17 B6300579 นายคมยุทธ พิญญพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง  PRECISION ENGINEERING
19 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล  PRECISION ENGINEERING
20 B6318994 นายภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม  ME
21 B6306991 นายธีรพล หวังดี  ME
22 B6318499 นางสาวพินประภา โสโป  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
23 B6300470 นายเพชร ภาคะ  CE
24 B6310189 นางสาวน้ำฝน โคตรดี  CERAMIC ENGINEERING
25 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  CERAMIC ENGINEERING
26 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง  CERAMIC ENGINEERING
27 B6300166 นายเอกพงษ์ กองทอง  PE
28 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์  EE
29 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล  Metallurgical Engineering
30 B6305093 นางสาวกัลยรัตน์ พลอนันต์  Environmental Engineering
31 B6317218 นางสาวปรียากร แก้วประเสริฐ  Environmental Engineering
32 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม  Environmental Engineering
33 B6328672 นางสาวพิรุณพร ศิริภักดิ์  TCE
34 B6328429 นางสาวศุภธิดา สุพรมมา  TCE
35 B6318260 นายธัชนนท์ ลาภมูล  IE
36 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering
37 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering
38 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering
39 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering
40 B6325732 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ  N/A
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.