รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6316884 นางสาวมาริณี ขาพิมาย  N/A
2 B6318161 นายธัญณภัทร นิ่มสำราญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B6308612 นางสาวพิมพ์ลภัส ศิริพานิช  N/A
4 B6322359 นางสาวศศิกานต์ ตั้งตระกูลปรีชา  N/A
5 B6328238 นางสาวบัณฑิตา เพชรบุรมย์  N/A
6 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง  N/A
7 B6327996 นางสาวซิโมน่า นามห่อ  N/A
8 B6322601 นายธีรพงศ์ สิงห์โคตร  N/A
9 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา  Agricultural and Food Engineering
10 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE
11 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง  ChemE
12 B6318680 นางสาวพิมพ์มาดา สาระบูรณ์  ChemE
13 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน  Automotive Engineering
14 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ  Automotive Engineering
15 B6327330 นายจิรายุทธ ถะเกิงสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล  CE
17 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์  CE
18 B6308292 นางสาวปฏินันท์ ชนะพะเนาว์  CE
19 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์  CE
20 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี  CERAMIC ENGINEERING
21 B6300432 นายคณิศร งอมสระคู  CERAMIC ENGINEERING
22 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์  PE
23 B6326937 นางสาวเพ็ญพิชชา มหามนต์  PE
24 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE
25 B6311629 นายชัยมงคล จรกร  EE
26 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ  EE
27 B6318017 นายกฤษณพันธ์ บุญกัณฑ์  Metallurgical Engineering
28 B6328184 นางสาวณัฐชิมา มาลากร  Environmental Engineering
29 B6323097 นายภคพร ศรีจันทร์  Environmental Engineering
30 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย  TCE
31 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก  IE
32 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว  IE
33 B6317751 นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์วงษ์  IE
34 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย  Electronic Engineering
35 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์  Electronic Engineering
36 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก  Electronic Engineering
37 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering
38 B6307370 นางสาวนัจจรีย์ มีเพียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
39 B6305154 นางสาวเบญญากร จันทะเจียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
40 B6309534 นายเจตพล สุขขุ่ย  N/A
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.