รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6200428 นางสาวพิมพ์ชนก ชมภู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B6206734 นางสาวขนิษฐา ลิม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6206796 นางสาวปรีญาพร พ่วงทองหลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
5 B6210083 นางสาวรัชดาภรณ์ ปานสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B6231019 นางสาวกัลยานิมิตร แฟนพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง  FOOD TECHNOLOGY
8 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B6234799 นางสาวพรศิริ สินศุภรัตน์  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
10 B6313913 นายพิชญุตม์ สายเชื้อ  DOCTOR OF MEDICINE
11 B6324865 นางสาวธนภรณ์ ราชศิลา  DOCTOR OF MEDICINE
12 B6324858 นางสาวถิรดารัตน์ อัครไชยสิทธิ์  DOCTOR OF MEDICINE
13 B6320164 นางสาวเบญญาภา คุ้มภัย  DOCTOR OF MEDICINE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
14 B6219529 นางสาวอรรศณีย์ ชัยปราณีเดช  Agricultural and Food Engineering
15 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ  PE
16 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน  PE
17 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE
18 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering
19 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม  Environmental Engineering
20 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร  Environmental Engineering
21 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์  Environmental Engineering
22 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering
23 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์  Geological Engineering
24 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน  CERAMIC ENGINEERING
25 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร  CERAMIC ENGINEERING
26 B5908691 นางสาวเบญจมาภรณ์ เหลียวสูง  Environmental Engineering
27 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering
28 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก  Agricultural and Food Engineering
29 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ  Agricultural and Food Engineering
30 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering
31 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering
32 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering
33 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์  Agricultural and Food Engineering
34 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering
35 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  Electronic Engineering
36 B5710737 นายไตรภพ มูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering
37 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย  Agricultural and Food Engineering
38 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering
39 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง  Mechatronics Engineering
40 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering
41 B6324414 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา  Mechatronics Engineering
42 B6315351 นายจิรพัฒน์ ดานิตย์  Mechatronics Engineering
43 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  Electronic Engineering
44 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
45 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.