รายชื่อนศ.
รายวิชา582201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6234508 Ms.SOPHEAKNEAT EM  Mechanical Engineering10
2 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม  Civil Engineering10
3 B6119096 นางสาวศตวรรณ รายณะสุข  Mechanical Engineering10
4 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง  Mechanical Engineering10
5 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์  Mechanical Engineering10
6 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์  Mechanical Engineering10
7 B6118778 นายวชิระ กองกะมุด  Mechanical Engineering10
8 B6209810 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม  Mechanical Engineering10
9 B6118853 นายอรรณวินทร์ เคนวิเศษ  Mechanical Engineering10
10 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร  Mechanical Engineering10
11 B6238063 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร  Mechanical Engineering10
12 B6118785 นายจิรัฏติ กันยามาศ  Mechanical Engineering10
13 B6209742 นายนัทธพงศ์ ตรีสกุล  Mechanical Engineering10
14 B6236441 นายธนปกรณ์ ลินดาวรรณ  Mechanical Engineering10
15 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย  Mechanical Engineering10
16 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี  CE10
17 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ  Petrochemical and Polymer Engineering10
18 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์  Petrochemical and Polymer Engineering10
19 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์  Petrochemical and Polymer Engineering10
20 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร  Petrochemical and Polymer Engineering10
21 B6209827 นายพนธกานต์ ไชยมงคล  Petrochemical and Polymer Engineering10
22 B6236489 นายสุนัยนาจ ไชยพงษ์  Petrochemical and Polymer Engineering10
23 B6027803 นางสาวศรีทูต คุณ  Civil Engineering10
24 B6119225 นางสาววศินี หวังเลี้ยงกลาง  Civil Engineering10
25 B6234522 Mr.PHOUBANE CHON ALOUNE  Mechanical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.