รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม19
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6302771 นายทชภาค ฑูรย์นุชิต  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
2 B6330804 นางสาวเจริญขวัญ สุขสิทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6309329 นางสาวบุญฑริก พนมใส  N/A
4 B6317522 นายภาณุพงศ์ ดิบประโคน  N/A
5 B6309367 นางสาวธนารักษ์ ม่อมละมูล  Agricultural and Food Engineering
6 B6309091 นางสาวนิชารัตน์ ดอกไม้  Transportation And Logistics Engineering
7 B6318062 นางสาวทิพย์ตะวัน อาจศัตรู  Transportation And Logistics Engineering
8 B6307998 นายชัยนันท์ ดวงดูสัน  Transportation And Logistics Engineering
9 B6318086 นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา  ChemE
10 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี  Automotive Engineering
11 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering
12 B6304775 นางสาวนภัสสร มลสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง  PRECISION ENGINEERING
14 B6336714 นายกฤษณะ หาญอาษา  PRECISION ENGINEERING
15 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน  ME
16 B6317515 นายภิราวุฒิ เสาร์ชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
17 B6317225 นายกนกพล เตียวเจริญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6318963 นางสาวบุณยาพร บุญที  CERAMIC ENGINEERING
19 B6332129 นายณัฐวัฒน์ หลงพิมาย  CERAMIC ENGINEERING
20 B6317461 นายอับดุลเลาะ สมัยบุรี  CERAMIC ENGINEERING
21 B6331955 นายฌาณาธาร โลมปลา  CERAMIC ENGINEERING
22 B6317010 นายธนวัฒน์ ปัดทุม  PE
23 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์  EE
24 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ  EE
25 B6307660 นางสาวภูชญานีย์ พรมจันทร์  Metallurgical Engineering
26 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห  Metallurgical Engineering
27 B6325824 นายภคิน อุณหไวทยะ  Environmental Engineering
28 B6309398 นายนนทพัทธ์ เจาะนอก  Environmental Engineering
29 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส  Geological Engineering
30 B6335298 นายจีรวัฒน์ ชูเชิด  Mechatronics Engineering
31 B6318109 นายไชยวัฒน์ วิมาโคกกรวด  Mechatronics Engineering
32 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ  TCE
33 B6327354 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์เครื่อง  TCE
34 B6334482 นางสาวจุฑามาศ กองศิริ  IE
35 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว  IE
36 B6322632 นางสาวพรไพลิน กลางบัว  N/A
37 B6317386 นางสาวกัญญารัตน์ สอนศรี  N/A
38 B6332440 นางสาวนัชนิภา บุญปลูก  N/A
39 B6319021 นายชาญณรงค์ แสนดี  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.