รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6321123 นางสาววรรณิษา พลสอน  N/A
2 B6308193 นางสาวไอริน กตบุญสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B6321536 นางสาวชลันดา ประชุมชัย  N/A
4 B6307455 นายรัชตะ สิงหะพล  N/A
5 B6327200 นายรัฐศาสตร์ กระจ่างจิต  N/A
6 B6322809 นายกริชวชิระ เชียงทอง  Agricultural and Food Engineering
7 B6311759 นายณัฐวุฒิ ไชยปัญหา  Transportation And Logistics Engineering
8 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE
9 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE
10 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล  ChemE
11 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ  ChemE
12 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี  ChemE
13 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์  ChemE
14 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร  Automotive Engineering
15 B6314880 นายมงคล มุ่งงาม  Automotive Engineering
16 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก  Automotive Engineering
17 B6336936 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering
18 B6310929 นางสาวอินทิรา ทรงราษี  N/A
19 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี  ME
20 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี  ME
21 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ  ME
22 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน  ME
23 B6321710 นายชรินธร นาคเสน  ME
24 B6333270 นางสาวสุพัตรา เซี่ยงหลิว  CE
25 B6308513 นายสุทธิพงษ์ หม่องศรี  CE
26 B6327958 นายพัชรพล นามราชา  CE
27 B6309466 นายอลงกรณ์ แสนจำลา  CE
28 B6309251 นางสาวมณี นพเก้า  CERAMIC ENGINEERING
29 B6327606 นายณัฐกานต์ ดอกศร  CERAMIC ENGINEERING
30 B6328511 นางสาวรุ่งนภา แต่งยามา  PE
31 B6327637 นายภาณุเดช นามาก  EE
32 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย  Metallurgical Engineering
33 B6309435 นางสาวโชษิตา กันทิยา  Metallurgical Engineering
34 B6331719 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปานเนาว์  Metallurgical Engineering
35 B6320041 นายณัฐพงษ์ สมร่าง  Metallurgical Engineering
36 B6306922 นายจีรศักดิ์ ภูเฮืองแก้ว  Metallurgical Engineering
37 B6302221 นางสาวฟาริดา คูณขุนทด  Geological Engineering
38 B6311681 นายณัชพล โสภากุล  Geological Engineering
39 B6307424 นางสาวชัชชนี อรรคฮาด  TCE
40 B6308353 นายบดินทร์ ทั่งศิริ  TCE
41 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE
42 B6308001 นางสาวณัฐชา คำเมือง  IE
43 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering
44 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช  Electronic Engineering
45 B6321086 นายภูริน พันแจ้ง  Polymer Engineering
46 B6302986 นางสาวนิภาพร จันทร์นคร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
47 B6303013 นางสาวจรัญยา นาคทัพ  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.