รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6335410 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE
2 B6120153 นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B6335816 นายชนาสิน นาคนวล  Transportation And Logistics Engineering
5 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE
6 B6224103 นางสาวอรทัย แนบผักแว่น  Environmental Engineering
7 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี  PE
8 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี  CERAMIC ENGINEERING
9 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE
10 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE
11 B6226138 นางสาวปัณฑารีย์ ลาดโลศรี  PE
12 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ  PE
13 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE
14 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE
15 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย  PE
16 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  PE
17 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE
18 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง  PE
19 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE
20 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี  PE
21 B6218645 นางสาวศศิธร ทันใจ  PE
22 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์  PE
23 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม  PE
24 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า  Environmental Engineering
25 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์  PE
26 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม  PE
27 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง  PE
28 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE
29 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE
30 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ  PE
31 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม  PE
32 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE
33 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก  PE
34 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE
35 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE
36 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน  PE
37 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  PE
38 B6215408 นายวรชัย เตโช  PE
39 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  PE
40 B6226275 นายชิษณุพงศ์ ธีระเสถียรโสภณ  PE
41 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE
42 B6214593 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี  PE
43 B6209162 นายนิติพนธ์ พรมหาญ  PE
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
44 B6211417 นางสาวจันทร์นภา บุตรจันทร์  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.