รายชื่อนศ.
รายวิชา551242 : ENGLISH FOR ENGINEER II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6137601 นางสาวชฎาพร ศรีสะอาด  Mechatronics Engineering10
2 B5928675 นางสาววิลาสินี ไชยกุฉิน  Mechatronics Engineering10
3 B5928613 นางสาวศิริกานดา ศรีโพธิ์  Mechatronics Engineering10
4 B5926770 นายธนพนธ์ แสงบุญ  Mechatronics Engineering10
5 B5926565 นายสัณหพล มาศรักษา  Mechatronics Engineering10
6 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์  Mechatronics Engineering10
7 B6137625 นายทรงยศ ฉิมเเว่น  Mechatronics Engineering10
8 B6028046 นางสาวเนตรนภา การบรรจง  Mechatronics Engineering10
9 B6022853 นางสาวระวิวรรณ สอนกุพันธ์  Mechatronics Engineering10
10 B6028435 นางสาวมุกปรินทร์ รัตนกาล  Mechatronics Engineering10
11 B6023713 นางสาวนิศาชล ปากจั่น  Mechatronics Engineering10
12 B6023218 นางสาวอริยาภรณ์ อุ่นอาจ  Mechatronics Engineering10
13 B6028718 นางสาวประกายรุ้ง บุญศรี  Mechatronics Engineering10
14 B6028466 นางสาวอุทุมพร พวงลอย  Mechatronics Engineering10
15 B6028619 นายอภิชาติ ยิ่งรุ่งโรจน์  Mechatronics Engineering10
16 B6022976 นายเดชาธร สมใจ  Mechatronics Engineering10
17 B6023485 นายเตชินท์ พรมพิพัฒชาติ  Mechatronics Engineering10
18 B6023577 นายศุภกร ภาธรสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
19 B6023683 นายธราเทพ แว่นศิลา  Mechatronics Engineering10
20 B6023751 นายนวพล ศรีพุทธรินทร์  Mechatronics Engineering10
21 B6022372 นายมารุจน์ เขื่อนโพธิ์  Mechatronics Engineering10
22 B6027964 นายพงศกร หิรัญเทศ  Mechatronics Engineering10
23 B6022457 นายจักรภัทร วิเศษวงษา  Mechatronics Engineering10
24 B6315139 นางสาวนิตยตา นีกระโทก  Mechatronics Engineering10
25 B6315290 นางสาวกมลภพ ทำนุ  Mechatronics Engineering10
26 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง  Mechatronics Engineering10
27 B6100636 นางสาวกริษฐา ตอนนอก  Mechatronics Engineering10
28 B6324131 นางสาวศศิมา เฟื่องวงศ์  Mechatronics Engineering10
29 B6315184 นางสาวสุนิษา จงเพิ่มกลาง  Mechatronics Engineering10
30 B6334734 นางสาวสุทัตตา พัชนี  Mechatronics Engineering10
31 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา  Mechatronics Engineering10
32 B6324148 นางสาวสุพรรษา นรากรณ์  Mechatronics Engineering10
33 B6315146 นายกฤติภัทร ปักปิ่นทอง  Mechatronics Engineering10
34 B6229191 นายณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนิน  Mechatronics Engineering10
35 B6229306 นายสงกรานต์ วัฒนาพร  Mechatronics Engineering10
36 B6229283 นายชนัญญู ทิพวัจนา  Mechatronics Engineering10
37 B6233600 นายนัฐพงษ์ จุลโยธา  Mechatronics Engineering10
38 B6335281 นายพงศกร สถาวรินทร์  Mechatronics Engineering10
39 B6330361 นายถิราวุฒิ ฤทธิหาร  Mechatronics Engineering10
40 B6212971 นายณัฐพล อนันเอื้อ  Mechatronics Engineering10
41 B6212995 นายธนากร ประมาติกร  Mechatronics Engineering10
42 B6329822 นายสุนทริน กุมารแก้ว  Mechatronics Engineering10
43 B6315061 นายธรานนท์ ประสพหมู่  Mechatronics Engineering10
44 B6213046 นายธนาวุฒิ อยู่อาจิน  Mechatronics Engineering10
45 B6212902 นายนราธิป มูลพาที  Mechatronics Engineering10
46 B6330330 นายนที บุษรา  Mechatronics Engineering10
47 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์  Mechatronics Engineering10
48 B6229184 นายปิยะเทพ คำอ้น  Mechatronics Engineering10
49 B6229269 นายขัตติยะ หร่ายขุนทด  Mechatronics Engineering10
50 B6329730 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ศรีบุญ  Mechatronics Engineering10
51 B6335267 นายพชร บุตรศิลา  Mechatronics Engineering10
52 B6135645 นายอัศวิน เขื่อนคำนุ  Mechatronics Engineering10
53 B6100445 นายกรวิชญ์ คำเครือ  Mechatronics Engineering10
54 B6315078 นายพชรพล ธีรเศรษฐ์  Mechatronics Engineering10
55 B6315009 นายมนัสวี นาคบุรินทร์  Mechatronics Engineering10
56 B6315122 นายประวิทย์ รักชาติ  Mechatronics Engineering10
57 B6315047 นายวรโชติ เกษมเนตร์  Mechatronics Engineering10
58 B6315030 นายคฑาวุธ สะอาด  Mechatronics Engineering10
59 B6315023 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นล้ม  Mechatronics Engineering10
60 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล  Mechatronics Engineering10
61 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์  Mechatronics Engineering10
62 B6233648 นายกนกพล สร้อยวงษ์  Mechatronics Engineering10
63 B6315245 นายกฤตเมธ ภาษิต  Mechatronics Engineering10
64 B6229320 นายมงคล ฉลาดไธสง  Mechatronics Engineering10
65 B6315252 นายภูพิงค์ คุ้มภัย  Mechatronics Engineering10
66 B6315214 นายจรณินท์ ถินประสาท  Mechatronics Engineering10
67 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง  Mechatronics Engineering10
68 B6329839 นายวรพงษ์ เอี่ยมอาจหาญ  Mechatronics Engineering10
69 B6315160 นายวัศพล วิทยาอุดมพันธุ์  Mechatronics Engineering10
70 B6314996 นายกฤษฎา แหยมนุช  Mechatronics Engineering10
71 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา  Mechatronics Engineering10
72 B6335274 นายพิภพ ชัยสมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
73 B6329846 นายไกรวี คงคากูล  Mechatronics Engineering10
74 B6329808 นายอภินันท์ คำมูล  Mechatronics Engineering10
75 B6315016 นายพิจักษณ์ ชอบสะอาด  Mechatronics Engineering10
76 B6329761 นายธนวัฒน์ เทียมภักดี  Mechatronics Engineering10
77 B6329938 นายจิรพนธ์ แรงใหม่  Mechatronics Engineering10
78 B6229252 นายศาสตรา ปาระมี  Mechatronics Engineering10
79 B6323899 นายกิตติศักดิ์ กุลด้วง  Mechatronics Engineering10
80 B6330385 นายศิริมงคล แม้นศิริ  Mechatronics Engineering10
81 B6315115 นายธนชัย ทับทิมสี  Mechatronics Engineering10
82 B6334741 นายพลวรรธน์ กลิ่นสุคนธ์  Mechatronics Engineering10
83 B6315092 นายเศรษฐศิษฎ์ สิงห์ตุ่ย  Mechatronics Engineering10
84 B6101008 นายพรชัย สีโคตร  Mechatronics Engineering10
85 B6100476 นายอนุพงศ์ จงสุข  Mechatronics Engineering10
86 B6330408 นายสถาพร จาบประไพ  PRECISION ENGINEERING10
87 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย  PRECISION ENGINEERING10
88 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PRECISION ENGINEERING10
89 B6101893 นางสาวชลกร สิริโรจนานนท์  Mechatronics Engineering10
90 B6101275 นางสาวนภารัตน์ เชื้อสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
91 B6130343 นางสาวฌิฐิญาภรณ์ กลุ่มจันทึก  Mechatronics Engineering10
92 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม  Mechatronics Engineering10
93 B6101466 นางสาวชุลีพร บรรเทา  Mechatronics Engineering10
94 B6101855 นางสาวกาญจณา สายจันทร์  Mechatronics Engineering10
95 B6101411 นางสาวภัทรมน ท้าวไทยชนะ  Mechatronics Engineering10
96 B6102296 นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง  Mechatronics Engineering10
97 B6101107 นางสาวปิยฉัตร กุมปรุ  Mechatronics Engineering10
98 B6102487 นางสาวบุษกร เวชกามา  Mechatronics Engineering10
99 B6101756 นางสาวณภัทร รัตนรักษ์  Mechatronics Engineering10
100 B6101176 นางสาวฐิตาพร จาดเจริญ  Mechatronics Engineering10
101 B6102173 นายจักรพรรดิ โชติกลาง  Mechatronics Engineering10
102 B6100285 นายทวีรุ่ง อุดมสมบัติสกุล  Mechatronics Engineering10
103 B6102234 นายนนทนันทน์ ผิวอ่อน  Mechatronics Engineering10
104 B6100223 นายวรเชษฐ์ จันทคีรี  Mechatronics Engineering10
105 B6102210 นายเด่นภูมิ นิยมชน  Mechatronics Engineering10
106 B6101725 นายเจตภาณุ เมืองมูล  Mechatronics Engineering10
107 B6101374 นายธนะพงศ์ ทรงกรด  Mechatronics Engineering10
108 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Mechatronics Engineering10
109 B6101824 นายฉัตรชัย ศิริเวชพงค์กุล  Mechatronics Engineering10
110 B6102371 นายจิรวัฒน์ เวชวิทย์วรากุล  Mechatronics Engineering10
111 B6101473 นายสหัสวรรษ บางเขน  Mechatronics Engineering10
112 B6102265 นายพงษ์พัฒน์ พัชรินทร์  Mechatronics Engineering10
113 B6101909 นายณัฐกมล สืบเหลา  Mechatronics Engineering10
114 B6101862 นายทรงกลด สายเมฆ  Mechatronics Engineering10
115 B6101503 นายธิราวุฒิ ประกอบนันท์  Mechatronics Engineering10
116 B6102425 นายคณาธิป สุโพธิ์  Mechatronics Engineering10
117 B6102241 นายพิสิษฐ์ พรพงศ์ธรรม  Mechatronics Engineering10
118 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย  Mechatronics Engineering10
119 B5923908 นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี  Mechatronics Engineering40
120 B6137618 นางสาวกมลลักษณ์ สุขเกษม  Mechatronics Engineering40
121 B5926718 นายธนิสรณ์ วริยศ  Mechatronics Engineering40
122 B6022358 นายวัชรพงษ์ ชมภูวงค์  Mechatronics Engineering40
123 B6100988 นางสาววันวิษา สันติชัยกุล  Mechatronics Engineering40
124 B6334758 นายวัชวุฒิ จันทร์บุญแก้ว  Mechatronics Engineering60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.