รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6210410 นางสาวขวัญจิรา ชัยนรินทร์  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6207724 นางสาวชลธิชา พัจนา  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6239374 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6207915 นายกษมา สุขชัย  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
7 B6314057 นางสาวณัฐธยาน์ เกษร  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 B6214494 นายไตรภพ จันรอด  ChemE10
9 B6107277 นายจิรพงษ์ ทองคู่  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6106867 นางสาวอรัชพร ตั้งสงวนนุช  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  Agricultural and Food Engineering10
12 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
13 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์  Electronic Engineering10
14 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ  IE10
15 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE10
16 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว  Geological Engineering10
17 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง  Geological Engineering10
18 B6226251 นายเกริกเกียรติ จันเทศ  Environmental Engineering10
19 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME10
20 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์  CE10
21 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6214746 นายพงศธร บุญเอก  Metallurgical Engineering10
28 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย  Environmental Engineering10
29 B6225797 นางสาวกสุมา ชุบกระโทก  PE60
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
30 B6206482 นางสาวปภาวรินท์ หนุ่มขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
31 B6232245 นางสาวธมนวรรณ มณีรัตนอนันต์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6200060 นางสาวเจษฎาพร สุโทวา  INFORMATION SCIENCE10
33 B6227739 นางสาวพัชรกานต์ อะทารัญ  INFORMATION SCIENCE10
34 B6204846 นายรัฐเขตต์ แสงจันดา  INFORMATION SCIENCE10
35 B6232078 นายวริศ ปักฉิมพลี  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.