รายชื่อนศ.
รายวิชา533341 : QUALITY CONTROL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร  IE10
2 B6011949 นายนันทวัฒน์ โกษาจันทร์  IE10
3 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย  IE10
4 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง  IE10
5 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร  IE10
6 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง  IE10
7 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง  IE10
8 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง  IE10
9 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี  IE10
10 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล  IE10
11 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ  IE10
12 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง  IE10
13 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย  IE10
14 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์  IE10
15 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก  IE10
16 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร  IE10
17 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย  IE10
18 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด  IE10
19 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ  IE10
20 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์  IE10
21 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.