รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6072025 นางสาวชลิตา แรมสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
2 B6072230 นางสาวณัฐฌาญา ลมูลน้อย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
3 B6072063 นางสาวรัตนาภรณ์ อ่อนสองชั้น  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
4 B6071615 นางสาวบุญฑิรา สาระศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
5 B6071868 นางสาวณัฐชา ด่านกระโทก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
6 B6072049 นางสาวภัทราวดี คำสวาสดิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
7 B6052478 นางสาววิลาสินี จันตา  FOOD TECHNOLOGY
8 B6051136 นางสาวระวีวรรณ โพรงขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B6052485 นางสาวฐิตินันท์ โรจน์ฉิมพลี  FOOD TECHNOLOGY
10 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ  FOOD TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
11 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering
12 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering
14 B6009922 นายวันเฉลิม มาประดิษฐ์  Transportation And Logistics Engineering
15 B6012212 นายณัฐชา อรรคสูรย์  Transportation And Logistics Engineering
16 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
17 B6009526 นายวีรพันธ์ รู้เจน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
18 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม  IE
19 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์  IE
20 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว  IE
21 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง  IE
22 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล  IE
23 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME
24 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE
25 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา  CE
26 B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง  CERAMIC ENGINEERING
27 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์  TCE
28 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง  Electronic Engineering
29 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง  Environmental Engineering
30 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering
31 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา  Environmental Engineering
32 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  Environmental Engineering
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
33 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
39 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
40 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.