รายชื่อนศ.
รายวิชา522495 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6010485 นางสาวสวยใจ กล้าเมืองกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6009847 นางสาวสโรชา จันทร์สมบัติ  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6010430 นางสาวศศินา สอนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6002152 นางสาวคุณิตา ปิ่นทองเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6004729 นางสาวสุชาณรี เอนกพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6017972 นางสาวจิตรานุช ขมิ้นทอง  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6010119 นางสาวปิยนันท์ เวียงดินดำ  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6003739 นางสาวปวรรณรัตน์ ท้องฟ้า  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6026837 นางสาวจิรัชญา มงคล  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6010263 นางสาวธนัญญา จันทร์หัวโทน  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6005740 นางสาวจรัสแสง หาญเวช  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6020866 นางสาวพรรณธิภา สีมะณีรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6007935 นางสาวมานิตา พั่วคุณมี  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6022129 นางสาวพัชราภา วิจิตขจี  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6018870 นางสาวกชอร สำเภา  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6018955 นางสาวศุภนิดา นันทะวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6011574 นางสาววิรัลพัชร รัชตะกมลชาติ  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6002435 นางสาวกัญญาณี ศรีเพียร  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6005955 นางสาวสัภยา พลศักดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6001230 นางสาวดาวน้ำฝน สาจันอัด  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6011512 นางสาวพรนภา นิมิตรทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6002930 นางสาวอารียา ญายะนันท์  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6005849 นางสาวสินาพร มั่งสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6016043 นางสาวธนภัทร เชื้อเย็น  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6003289 นางสาวมลฑิรา ดีเสียง  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6021313 นางสาวนันทิดา สมัญญา  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6015206 นางสาวอรชิตา มีพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6008925 นางสาวปพิชญา แสนแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6008772 นางสาวชนิภรณ์ สุทธิวิรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6021863 นางสาวกนกอร ศรีสาคร  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6000776 นางสาวภัทรลภา บุบผาชาติ  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6008505 นางสาวพรรณภา จะรอบรัมย์  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6003678 นางสาวทิพย์อาพร จาบทอง  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6004484 นางสาวรุ่งนภา ต่ายกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6009434 นางสาวธัญกร หาญวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6002657 นางสาวอรอนงค์ ก้านลำภู  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6000721 นางสาวธีริศรา ถีสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
42 B6009830 นางสาวอทิตติยา ทองสุข  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6005283 นางสาวกัญญาลักษณ์ ตุ้มไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
44 B6010157 นางสาวสุดารัตน์ เสาร์แก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
45 B6007775 นางสาวศรีสุดา บุญพรม  Transportation And Logistics Engineering10
46 B6008079 นางสาวชลิตา ทาภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6010003 นางสาวนัจนันท์ หงษ์นาง  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค  Transportation And Logistics Engineering10
49 B6007621 นางสาวสิรินยา กิ่งจันมน  Transportation And Logistics Engineering10
50 B6025786 นางสาวเยาวพรรณ นามบุญลือ  Transportation And Logistics Engineering10
51 B6007591 นางสาวรวิสรา เจียมมะเริง  Transportation And Logistics Engineering10
52 B6008314 นางสาวศุภิกา กวนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
53 B6007201 นางสาวสโรชา จบสัญจร  Transportation And Logistics Engineering10
54 B6005962 นางสาวอุบลวรรณ ศรีภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
55 B6019112 นางสาวปพิชญา ขุนเมือง  Transportation And Logistics Engineering10
56 B6005979 นางสาวรินทร์ชิสา พิชิตชัยธนินท์  Transportation And Logistics Engineering10
57 B6000998 นางสาวปุณฑริกา วาระโว  Transportation And Logistics Engineering10
58 B6001667 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง  Transportation And Logistics Engineering10
59 B6017231 นางสาวจิดาภา กิจทวี  Transportation And Logistics Engineering10
60 B6008482 นายอนันต์ กรึกกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
61 B6002282 นายภุชเคนทร์ สิงห์ปรุ  Transportation And Logistics Engineering10
62 B6014827 นายปริญญา สวัสดิรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
63 B6018450 นายมนต์ชัย เมลานนท์  Transportation And Logistics Engineering10
64 B6017996 นายวชิระ มะโนเครื่อง  Transportation And Logistics Engineering10
65 B6012342 นายสันติสุข หาญไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
66 B6011635 นายณัฐชนน สมัครการ  Transportation And Logistics Engineering10
67 B6007379 นายคทาวุธ อัครชัยมงคล  Transportation And Logistics Engineering10
68 B6006709 นายจักรวุธ มาซา  Transportation And Logistics Engineering10
69 B6013189 นายพิเชษฐ์ ภิระบรรณ์  Transportation And Logistics Engineering10
70 B6013110 นายศิวโรจน์ ลุนทา  Transportation And Logistics Engineering10
71 B6011659 นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
72 B6006761 นายธวัชชัย กองษร  Transportation And Logistics Engineering10
73 B6018887 นายกิตติศักดิ์ คำเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
74 B6020705 นายธัญเทพ เม้าบำรุง  Transportation And Logistics Engineering10
75 B6006402 นายชุมพล บำรุงสุข  Transportation And Logistics Engineering10
76 B6009458 นายสุระรัถ ศรีเหรา  Transportation And Logistics Engineering10
77 B6006327 นายณัฐพล ทรงครุฑ  Transportation And Logistics Engineering10
78 B6015251 นายชยเกียรติ ตั้งกีรติชัย  Transportation And Logistics Engineering10
79 B6027629 นายกวียุทธ หนูเสน  Transportation And Logistics Engineering10
80 B6010683 นายวีรภัทร หล่าธรรม  Transportation And Logistics Engineering10
81 B6017958 นายภูมิพัชร์ เนตรเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
82 B6004750 นายเกศ อยู่มา  Transportation And Logistics Engineering10
83 B6020057 นายทวิช จงพินิจ  Transportation And Logistics Engineering10
84 B6011475 นายอนันทพงศ์ บุญผุด  Transportation And Logistics Engineering10
85 B6015541 นายปฐมพงษ์ ประสิทธิ์พันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
86 B6022112 นายชยุตม์ สุกใส  Transportation And Logistics Engineering10
87 B6007126 นายยศนนท์ กัลยาสนธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
88 B6003395 นายปรัชญ์ เพ็ชรล้อมทอง  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.