รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6229955 นายอภิสิทธิ์ โฉมรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
3 B6027742 นายภูมินทร์เทพ ปูแอล  Mechanical Engineering10
4 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6233907 นายศุภชัย แก้วศรีหาบุตร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
6 B6233891 นายหฤษฎ์ เนียมทอง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
7 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์  Electronic Engineering10
8 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME10
10 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง  ME10
11 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME10
12 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME10
13 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME10
14 B6336059 นางสาววนัสวรรณ ศักดิ์มงคลเพชร  Civil Engineering10
15 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE10
18 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย  TCE10
19 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี  PE10
20 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE10
21 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล  IE10
22 B6106744 นางสาวกิติมา แดงกลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering10
24 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร  Geological Engineering10
25 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก  Geological Engineering10
26 B6103958 นายพันกร คงคูณ  Geological Engineering10
27 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง  Geological Engineering10
28 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ  Geological Engineering10
29 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ  Geological Engineering10
30 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม  Geological Engineering10
31 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร  Geological Engineering10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
32 B6075606 นายพงษ์สิทธิ์ อภิวงศ์โสภณ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
33 B6236953 นายพัชรพล แรมลี  INFORMATION SCIENCE10
34 B6204754 นางสาวณิชาพัชร์ ทัศนา  INFORMATION SCIENCE10
35 B6232030 นางสาวณัฐนรี ศรีสวาสดิ์  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.